Reporter WP.PL - zgłoś temat lub dodaj swój materiał

Zaobserwowałeś coś ciekawego - interesujący lub bulwersujący temat, awarię, wydarzenie o którym warto poinformować innych? Napisz do nas.

Możesz też załączyć zdjęcia lub filmy. Pamiętaj jednak, że muszą być Twojego autorstwa.

Zajmiemy się twoim zgłoszeniem. Opiszemy temat i opublikujemy w serwisie!

* pola wymagane

Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą formularza jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A. Dane osobowe będę przetwarzane w celu przekazania treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl. Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. w Warszawie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN

I. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki przekazywania Treści przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl, w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki WP.
 2. Serwis finanse.wp.pl jest udostępniany przez Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu finanse.wp.pl oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Poprzez przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
  • zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
  • akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  • wyraża zgodę na niezwłoczne umożliwienie mu przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
 1. Przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy w zakresie przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl oraz publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych GWP) na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.


II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Formularz - oznacza stronę internetową Serwisu finanse.wp.pl, która umożliwia Użytkownikowi przekazanie Treści w celu publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych GWP), a także udostępnienie GWP danych osobowych Użytkownika w celu związanym z korzystaniem z możliwości przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 2. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy Wirtualna Polska prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których prawa przysługują GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez GWP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
 3. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.
 4. Serwis lub Serwis finanse.wp.pl - oznacza serwis internetowy udostępniany przez GWP w domenie internetowej finanse.wp.pl.
 5. Treści – oznaczają wszelkie treści przekazywane GWP przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl, w szczególności teksty wyrażone literami, cyframi lub innymi symbolami, grafiki, fotografie, materiały dźwiękowe, materiały wizualne i audiowizualne, bazy danych lub inne zestawienia oraz pliki elektroniczne je zawierające.
 6. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu finanse.wp.pl oraz możliwości przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl w celu publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych GWP), z tym zastrzeżeniem, że osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. GWP - oznacza Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł.

III. Zasady przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.

 1. Serwis finanse.wp.pl umożliwia Użytkownikom przekazywanie Treści w celu publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych GWP).
 2. Użytkownik przekazuje Treści za pośrednictwem Formularza udostępnionego w Serwisie finanse.wp.pl. Użytkownik zobowiązany jest do wypełniania wszystkich pól Formularza, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
 3. Typ i rozmiar plików elektronicznych, jakie Użytkownik może przekazać za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl są wskazane Użytkownikowi w Formularzu. Treści Użytkownika mogą zawierać taką liczbę znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi łącznie), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.
 4. Korzystanie z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl ani z tytułu wykorzystania, publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w całości lub we fragmentach) przez GWP lub inne osoby na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Treści przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl mogą być czytane, odtwarzane, oglądane, komentowanie i ocenianie przez inne osoby, w tym nieodpłatnie, co dotyczy w szczególności innych osób korzystających z Serwisu finanse.wp.pl.
 7. Treści przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl powinny spełniać następujące warunki:
  1. powinny być zgodne z tematyką Serwisu finanse.wp.pl;
  2. nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
  3. nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub mogących powodować naruszenie praw GWP i praw osób trzecich, w szczególności dób osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, prawa do wizerunku, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
  4. powinny być zgodne ze stanem faktycznym;
  5. nie mogą zawierać treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym;
  6. nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
  7. powinny zawierać taką liczbę znaków oraz posiadać taki format i rozmiar, jaki jest możliwy do zamieszczenia w Formularzu.
  8. Pliki elektroniczne przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl nie mogą zawierać wirusów komputerowych ani w żaden inny sposób zagrażać oprogramowaniu lub infrastrukturze GWP lub osób trzecich.
  9. Użytkownik zobowiązany jest przekazywać za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl wyłącznie Treści spełniające warunki określone w Regulaminie.
 1. 10. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do Treści przekazywanych przez niego za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl, w szczególności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści, w zakresie umożliwiających udzielenie GWP upoważnień określonych w Regulaminie oraz czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatnie) przez inne osoby. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do udzielenia GWP upoważnień określonych w Regulaminie oraz zezwalania innym osobom na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatne), na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
 2. 11. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do przekazania przez niego Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl, udzielenia GWP upoważnień określonych w Regulaminie oraz zezwolenia innym osobom na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatne), na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. 12. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w plikach elektronicznych przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl na takich samych zasadach, jak określonych w Regulaminie dla Treści Użytkownika.
 4. 13. Użytkownik z chwilą przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl upoważnia GWP do:
  • w zakresie rozpowszechniania Treści: do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadania, w tym radiowego i telewizyjnego oraz za pośrednictwem sieci Internet, rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych, a także rozpowszechniania w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści: do wytwarzania wszystkimi technikami egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogowego i cyfrowego zapisu magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych; wprowadzania do pamięci komputerów;
  • w zakresie obrotu egzemplarzami Treści: do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
  • dokonywania zmian i opracowań Treści oraz rozporządzania i korzystania z tych zmian i opracowań, a także ich rozpowszechniania na zasadach takich samych jak w odniesieniu do Treści;
  • włączania całości lub fragmentów Treści do innych materiałów, opracowań lub/i utworów;
  • włączanie całości lub fragmentów Treści do baz danych oraz ich pobierania i wtórnego wykorzystania w całości lub istotnej części, co do jakości lub ilości;
  • upoważniania osób trzecich do wykonywania uprawnień, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie Regulaminu.
 5. 14. Uprawnienia, o których mowa w punkcie III.13 Regulaminu mają charakter nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji udzielonej GWP przez Użytkownika na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych wraz z prawem do udzielania sublicencji w takim samym zakresie.
 6. 15. GWP nie ma obowiązku publikowania, rozpowszechniania ani wykorzystania w żaden inny sposób Treści przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.


IV. Warunki przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.

 1. W celu przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl, Użytkownik powinien dokonać łącznie następujących czynności:
  • prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza umożliwiającego przekazanie Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl, w zakresie określonym przez GWP jako obowiązkowy;
  • wpisać Treści do wyżej wymienionego Formularza lub załączyć plik elektroniczny zawierający Treści, korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Formularzu;
  • zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
  • przesłać wypełniony Formularz wskazany w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
 1. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 Regulaminu, przekazanie Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl może zostać uzależnione od dokonania innych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników przekazujących Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl przetwarzane są przez GWP dla celów związanych z przekazaniem Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.
 4. GWP informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Wypełnienie Formularza umożliwiającego przekazanie Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
  2. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
  3. GWP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia GWP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GWP.
  4. Wskazany przez Użytkownika w Formularzu sposób podpisania przekazanych przez niego Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl nie może wprowadzać w błąd co do osoby, od której Treści pochodzą (w szczególności co do autorstwa Treści).
  5. Przesłanie przez Użytkownika do GWP wypełnionego Formularza umożliwiającego przekazanie Treści, a w szczególności zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jest równoznaczne ze:
   • złożeniem oświadczenia, że przekazane przez Użytkownika Treści, a także pliki elektroniczne zawierające te Treści nie naruszają przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu;
   • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację i rozpowszechnianie przekazanych przez niego Treści anonimowo lub z podpisem podanym przez niego w Formularzu (według uznania GWP);
   • upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Formularzu w celach związanych z przekazaniem przez Użytkownika Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl;
   • upoważnieniem GWP do dokonywania czynności określonych w punkcie III.13 Regulaminu;
   • przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu finanse.wp.pl i Formularza umożliwiającego przekazywanie Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu finanse.wp.pl i Formularza. Ponadto oprogramowanie Serwisu finanse.wp.pl i Formularz mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu finanse.wp.pl i Formularza, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.
 2. GWP przysługuje wyłączne prawo do określania parametrów technicznych, zgodnie z którymi Użytkownicy mogą przekazywać Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie mógł przekazać Treści z przyczyn technicznych, zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.
 3. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych w Serwisie, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
 4. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, GWP stosuje pliki zwane "cookies". Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
 5. GWP używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług elektronicznych, a także udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez GWP również w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb GWP i w ramach współpracy z kontrahentami GWP, w tym reklamodawcami), związanych z prezentacją reklam oraz przeprowadzaniem ankiet w Portalu Wirtualna Polska i serwisach internetowych GWP, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy lub tej samej ankiety oraz w celu prezentacji reklam i ankiet w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
 6. Cookies są ustawiane w trakcie korzystania przez Użytkowników z danego serwisu internetowego. Cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 7. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu cookies, udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych usług (funkcjonalności) Portalu Wirtualna Polska lub serwisów internetowych GWP.
 8. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z przekazywaniem Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem przez Użytkownika praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych prawa do Treści przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl.

10. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu finanse.wp.pl, do korzystania z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.

11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

12. Umowa w zakresie przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl oraz publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych GWP) na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim.

13. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu finanse.wp.pl. Rezygnacja przez Użytkownika z korzystania Serwisu finanse.wp.pl nie ma wpływu na uprawnienia GWP w stosunku do Treści przekazanych przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.

 1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu finanse.wp.pl i Formularza, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
  2. przyczynami niezależnymi od GWP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 1. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.
 2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług udostępnionych w Serwisie finanse.wp.pl, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług udostępnionych w Serwisie finanse.wp.pl, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane lub/i informacje oraz za skutki skorzystania z tych danych i informacji przez inne osoby.
 4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z usług świadczonych w Serwisie finanse.wp.pl, za korzystanie przez niego z usług świadczonych w Serwisie finanse.wp.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 5. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług udostępnionych w Serwisie finanse.wp.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 7. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu finanse.wp.pl przeznaczonych do świadczenia usług udostępnionych w Serwisie finanse.wp.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 8. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z usług udostępnionych w Serwisie finanse.wp.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 9. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu finanse.wp.pl.
 10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy w zakresie przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie finanse.wp.pl są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.
 11. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Korespondencja.

 1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
 3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez GWP do Użytkownika.

VIII. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu finanse.wp.pl za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.
 2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu finanse.wp.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu finanse.wp.pl.
 3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu finanse.wp.pl (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany).

Skorzystaj

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu: