Trwa ładowanie...
d4amogx

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015

Share
d4amogx

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 773 | 10 495 | 2 115 | 2 505 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 567 | -142 | 137 | -34 | |
| | Zysk (strata) brutto | 498 | -317 | 120 | -76 | |
| | Zysk (strata) netto | 498 | -317 | 120 | -76 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 452 | -311 | -832 | -74 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -41 | -50 | -10 | -12 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 033 | -70 | -249 | -17 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -4 526 | -431 | -1 091 | -103 | |
| | Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 053 | 24 918 | 5 638 | 5 846 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 905 | 20 269 | 4 379 | 4 755 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 378 | 1 381 | 337 | 324 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 863 | 18 071 | 3 879 | 4 240 | |
| | Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 148 | 4 649 | 1 259 | 1 091 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 16 840 | 4 118 | 3 951 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 525 000 | 10 525 000 | 10 525 000 | 10 525 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,49 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,49 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 marca 2015 roku: 4,089 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2014 roku: 4,2623 PLN. 2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku: 4,1489 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku: 4,1894 PLN. Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. Dane z bilansu w rubryce za I kwartał 2014 są podawane na dzień 31.12.2014 (art. 87 pkt 7 RMF GPW) | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-08
eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe 2 043 2 171 2 217
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 137 165 232
wartość firmy 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 656 732 703
Należności długoterminowe 878 874 865
Od jednostek powiązanych 0 0
Od pozostałych jednostek 878 874 865
Inwestycje długoterminowe 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 372 400 417
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 372 400 417
Aktywa obrotowe 21 010 22 747 20 667
Zapasy 17 53 43
Należności krótkoterminowe 13 863 10 963 10 320
Od jednostek powiązanych 0 0 0
Od pozostałych jednostek 13 863 10 963 10 320
Inwestycje krótkoterminowe 6 713 11 239 9 882
Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 713 11 239 9 882
w jednostkach powiązanych 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 713 11 239 9 882
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 417 492 422
A k t y w a r a z e m 23 053 24 918 22 884
PASYWA
Kapitał własny 5 148 4 649 3 060
Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
Kapitał zapasowy 48 48 0
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 239 -13 511 -13 463
Zysk (strata) netto 499 1 272 -317
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 905 20 269 19 824
Rezerwy na zobowiązania 93 98 3
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 31 31 0
długoterminowa 31 31 0
krótkoterminowa 0 0 0
Pozostałe rezerwy 62 67 3
długoterminowe 0 0 0
krótkoterminowe 62 67 3
Zobowiązania długoterminowe 1 378 1 381 2 398
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 1 378 1 381 2 398
Zobowiązania krótkoterminowe 15 863 18 071 16 916
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 15 863 18 071 16 916
Fundusze specjalne 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe 571 719 507
Ujemna wartość firmy 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 571 719 507
długoterminowe 0 0 0
krótkoterminowe 571 719 507
P a s y w a r a z e m 23 053 24 918 22 884
Wartość księgowa 5 148 4 649 3 060
Liczba akcji (w szt.) 10 525 000 10 525 000 84 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,49 0,44 0,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 525 000 10 525 000 84 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,49 0,44 0,04
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 773 10 495
od jednostek powiązanych 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 773 10 495
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 357 9 865
jednostkom powiązanym 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 357 9 865
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 416 630
Koszty sprzedaży 279 289
Koszty ogólnego zarządu 533 490
Zysk (strata) ze sprzedaży 604 -149
Pozostałe przychody operacyjne 3 8
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7
Dotacje 0 0
Inne przychody operacyjne 3 1
Pozostałe koszty operacyjne 40 1
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 1
Inne koszty operacyjne 40 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 567 -142
Przychody finansowe 12 4
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych 0 0
Odsetki, w tym: 12 4
od jednostek powiązanych 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
Inne 0 0
Koszty finansowe 81 179
Odsetki w tym: 54 126
dla jednostek powiązanych 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
Inne 27 53
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 498 -317
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0
Zysk (strata) brutto 498 -317
Podatek dochodowy 0 0
część bieżąca 0 0
część odroczona 0 0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 498 -317
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 453 142
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 36 532 275 84 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 649 3 377 3 377
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
korekty błędów 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 649 3 377 3 377
Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 16 840
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 48 0 0
Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 48 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
z podziału zysku (ustawowo) 0 48 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
pokrycia straty 0 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 48 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 0 0
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 511 -14 062 -14 062
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
korekty błędów 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 511 14 062 14 062
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
korekty błędów 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 511 14 062 14 062
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 1 272 0 599
zysk z 2014 roku przed podziałem 1 272 551 599
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 239 13 511 13 463
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 239 -13 511 -13 463
Wynik netto 498 1 272 -317
zysk netto 498 1 272 0
strata netto 0 0 317
odpisy z zysku 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 148 4 649 3 060
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 148 4 649 3 060
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 498 -317
Korekty razem -3 950 6
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
Amortyzacja 145 126
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 29 5
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -7
Zmiana stanu rezerw -5 -7
Zmiana stanu zapasów 37 -7
Zmiana stanu należności -2 904 -790
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 207 758
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -45 -72
Inne korekty 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 452 -311
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 0 7
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 41 57
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 57
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -41 -50
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 1 000 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
Kredyty i pożyczki 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 000
Inne wpływy finansowe
Wydatki 2 033 70
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych 2 000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16 62
Odsetki 17 8
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 033 -70
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 526 -431
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 526 -431
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 11 239 10 313
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 713 9 882
o ograniczonej możliwości dysponowania 5 332 8 895
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.pdf Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2015-05-08 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu
2015-05-08 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2015-05-08 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu
2015-05-08 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4amogx

Podziel się opinią

Share
d4amogx
d4amogx