Trwa ładowanie...
d2cdywg

GPW: Odmowa wprowadzenia akcji GLOBAL AUDIT AND FINANCE

...

d2cdywg
d2cdywg

22.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Odmowa wprowadzenia akcji GLOBAL AUDIT AND FINANCE

Uchwała Nr 1236/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 października 2013 r. w sprawie odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 października 2013 r., Zarząd Giełdy postanawia odmówić wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przesłanki odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych spółki GLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin") w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 października 2013 r., Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem, jeżeli uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu tego obrotu lub interesowi jego uczestników. Ponadto, stosownie do § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu w przypadku powzięcia przez emitenta lub jego Autoryzowanego Doradcę informacji o zmianach w dokumencie informacyjnym albo o zmianach w innych dokumentach związanych z wprowadzeniem instrumentów finansowych do alternatywnego systemu lub powzięcia nowych informacji związanych z tym wprowadzeniem, podmioty te zobowiązane są do niezwłocznego przekazania tych informacji Organizatorowi Alternatywnego Systemu. W powyższych przypadkach emitent zobowiązany jest do równoczesnego przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu
zaktualizowanego dokumentu informacyjnego. Równocześnie, zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu emitenci instrumentów finansowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku Nr 3 do tego Regulaminu. Giełda, analizując wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki GLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A. ("Emitent") do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zwróciła uwagę na przedłużającą się procedurę rejestracji w KRS akcji serii C objętych przedmiotowym wnioskiem (złożonym w dniu 25 czerwca 2013 r.). W toku procedury rozpatrywania wniosku Giełda dwukrotnie zwróciła się do Emitenta z prośbą o wyjaśnienie przyczyn przedłużającej się procedury rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii C. W dniu 2 października 2013 r., po kolejnym zapytaniu ze strony Giełdy, Emitent poinformował
Giełdę o uprawomocnieniu się decyzji sądu o odrzuceniu wniosku o rejestrację w KRS akcji serii C z powodu błędów formalnych. Ponadto w piśmie Emitenta wskazano, że w dniu 19 września 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło m.in. decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie emisji akcji serii C (czyli akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie) i podjęciu nowej uchwały w tym przedmiocie. Odnosząc się do powyższego, Zarząd Giełdy zwraca uwagę na fakt istotnego naruszenia przez Emitenta obowiązków wynikających z § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Emitent w trakcie procedury rozpatrywania wniosku nie przekazał bowiem niezwłocznie Giełdzie m.in. informacji o odrzuceniu przez sąd wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C (objętych wnioskiem o wprowadzenie), a także informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjętych na nim uchwałach, w tym uchwały uchylającej emisję wyżej wymienionych akcji serii C. W
szczególności negatywnie należy ocenić fakt nieinformowania Giełdy przez Emitenta niezwłocznie o wszelkich działaniach podejmowanych w stosunku do instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, co mogło spowodować wprowadzenie do alternatywnego systemu instrumentów finansowych, których emisja nie doszła ostatecznie do skutku. Powyższe, w ocenie Zarządu Giełdy poddaje w wątpliwość, czy Emitent jest należycie przygotowany merytorycznie i organizacyjnie do funkcjonowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności do prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym obowiązków określonych w § 17 ust. 1 Regulaminu oraz w Załączniku Nr 3 do tego Regulaminu. Wskazane powyżej okoliczności budzą uzasadnione obawy Zarządu Giełdy, że wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Emitenta, który już na etapie ubiegania się o wprowadzenie nie wykonuje ciążących na nim podstawowych obowiązków informacyjnych,
mogłoby zagrażać interesom potencjalnych inwestorów i bezpieczeństwu dokonywanego przez nich obrotu instrumentami finansowymi. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił odmówić wprowadzenia instrumentów finansowych spółki GLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

kom pif/

d2cdywg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2cdywg