Trwa ładowanie...
d2jb9p8

MENNICA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

MENNICA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d2jb9p8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 215 185 218 265 51 866 52 099
Zysk na sprzedaży brutto 15 444 22 455 3 722 5 360
Zysk na sprzedaży netto 5 995 12 083 1 445 2 884
Zysk na działalności operacyjnej 4 305 14 205 1 038 3 391
Zysk przed opodatkowaniem 2 520 13 778 607 3 289
Skonsolidowany zysk netto 127 9 832 31 2 347
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 602 11 091 145 2 647
Całkowite dochody ogółem 14 747 9 832 3 554 2 347
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 222 11 091 3 669 2 647
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 349 -8 401 3 217 -2 005
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 996 -6 740 -2 409 -1 609
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 075 -108 -3 874 -26
Przepływy pieniężne netto razem -12 722 -15 249 -3 066 -3 640
Aktywa trwałe razem 655 449 642 266 160 296 150 685
Aktywa obrotowe razem 348 737 350 084 85 287 82 135
Suma aktywów 1 004 186 992 350 245 582 232 820
Zobowiązania długoterminowe razem 150 400 150 846 36 782 35 391
Zobowiązania krótkoterminowe razem 197 336 199 801 48 260 46 876
Kapitał własny 656 450 641 703 160 540 150 553
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 600 830 585 608 146 938 137 393
Kapitał zakładowy 51 337 51 337 12 555 12 045
Liczba akcji w sztukach 51 337 426 51 337 426 51 337 426 51 832 136
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,19 0,00 0,05
Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej(w zł / EUR) 0,01 0,21 0,00 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 12,79 12,50 3,13 2,93
Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporzadzonego na dzień 31 marca 2015 roku. Wybrane dane finansowe za okres porównawczy 2014 roku dla pozycji bilansowych są zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2014 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GKMPSARozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_31032015.pdf GKMPSARozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_31.03.2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jb9p8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-851 | | Warszawa, | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Waliców | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-07 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2015-05-07 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jb9p8

Podziel się opinią

Share
d2jb9p8
d2jb9p8