Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

MEWA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2014

MEWA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i usług 6 128 6 536 1 463 1 552
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 061) (3 017) (253) (716)
Zysk (strata) brutto 4 665 2 335 1 114 555
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariusza jednostki dominującej 4 309 2 005 1 029 476
Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 605 21 144 5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10) (320) (2) (76)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (559) 125 (133) 30
Przepływy pieniężne netto, razem 36 (174) 9 (41)
Pozycje bilansu wg stanu na: 2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31
Aktywa razem 86 407 83 359 20 272 20 100
Zobowiązania długoterminowe 1 297 958 304 247
Zobowiązania krótkoterminowe 6 669 8 270 1 565 1 994
Kapitał własny 78 441 71 131 18 403 17 875
Kapitał zakładowy 92 043 92 043 21 595 22 194
Liczba akcji (w szt.) 86 833 176 86 833 176 86 833 176 86 833 176
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą 0,05 0,02 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 0,90 0,85 0,21 0,21
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
MEWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MEWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
23-400 Biłgoraj
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Krzeszowska 62
(ulica) (numer)
(0-84) 686 04 26 (0-84) 686 08 31
(telefon) (fax)
info@mewa.com.pl mewa.com.pl
(e-mail) (www)
918 000 05 25 950011666
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mewa za IV kwartał 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Anna Rzyszkiewicz Prezes Zarządu
2015-03-02 Piotr Strzeszewski Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi