Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Na czym polega postępowanie upadłościowe spółki?

Postępowanie upadłościowe może dotyczyć różnych podmiotów – zarówno tych, które profesjonalnie zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i konsumentów, którzy nigdy nie byli przedsiębiorcami. Ogłoszenie upadłości może więc nastąpić także wobec spółki prawa handlowego – jak jednak wygląda wówczas stosowne postępowanie sądowe?

Share
Na czym polega postępowanie upadłościowe spółki?Na czym polega postępowanie upadłościowe spółki?Źródło: materiały partnera
d2p7rrr

Postępowanie upadłościowe

Ogłoszenie upadłości każdorazowo musi być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania sądowego. Sądem właściwym w tym przypadku jest zawsze sąd rejonowy, wydział gospodarczy – decydujące znaczenie ma tutaj tzw. COMI dłużnika, a więc jego główny ośrodek podstawowej działalności (z reguły będzie to siedziba danej spółki, gdy upadłym ma być właśnie ten podmiot).

Postępowanie upadłościowe ma na celu sprawdzenie czy w danym przypadku zachodzą przesłanki decydujące o możliwości ogłoszenia upadłości względem dłużnika. Taka sytuacja pojawi się tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z tzw. niewypłacalnością.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik może być określony mianem niewypłacalnego. Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

d2p7rrr

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Do majątku, o którym mowa powyżej, nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości. Do zobowiązań pieniężnych nie wlicza się zaś zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4 Prawa upadłościowego.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Pamiętajmy jednak, że powyższej regulacji nie możemy zastosować do spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. − Kodeks spółek handlowych, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

Ile czasu trwa postępowanie upadłościowe spółki?

Postępowania sądowe w Polsce nie należą do najszybszych, dotyczy to niestety także i spraw z zakresu upadłości. Decydującym czynnikiem jest tutaj przede wszystkim stopień zadłużenia danej spółki oraz okres czasu, przez który trwała dana niewypłacalność. Im większa będzie liczba wierzycieli potencjalnie upadłej spółki, tym dłużej będzie trwało dane postępowanie sądowe. Podobnie jest w przypadku konieczności uzupełniania braków formalnych wszelkich pism sądowych oraz odraczania poszczególnych rozpraw. W praktyce przyjmuje się, że postępowanie upadłościowe trwa około 1 roku, przy czym zdarzają się oczywiście sprawy trwające znacznie dłużej – nawet do 2 lub 3 lat.

d2p7rrr

W postępowaniu upadłościowym nie istnieje obowiązek korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, niemniej jednak jest to bardzo wskazane. Sprawy tego rodzaju są bardzo formalistyczne i wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, stąd udział prawnika jest praktycznie koniecznością. Wpływa to również na znaczne przyspieszenie całego postępowania sądowego – dłużnik jest bowiem reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, który wie jakie czynności procesowe muszą zostać podjęte w konkretnym czasie.

Postępowanie upadłościowe spółki – jak się może zakończyć?

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza automatycznego wydania orzeczenia uwzgledniającego żądania dłużnika lub jego wierzyciela. Ogłoszenie upadłości nie musi być ogłoszone przez sąd, jeśli dłużnik nie spełni ku temu odpowiednich warunków ustawowych. Warto więc pamiętać, że postępowanie sądowe może się skończyć na wiele różnych sposobów, przy czym ogłoszenie upadłości jest tylko jednym z nich. Sama upadłość nie oznacza także wyzerowani wszystkich zobowiązań danej spółki – to sąd bowiem decyduje w jakim zakresie trzeba będzie spłacić zaległe wierzytelności i czy będzie to w ogóle konieczne.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 793 101 800, +48 71 729 21 50 lub e-mail: kancelarie@inlegis.pl) - reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.

Autor: Rafał Rodzeń

Patron merytoryczny artykułu:

INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k., ul. Podwale 83/7, 50-414 Wrocław

tel. 71 729 21 50

Artykuł sponsorowany
d2p7rrr

Podziel się opinią

Share
d2p7rrr
d2p7rrr