Trwa ładowanie...
d4csj8w

NETIA - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 cz ...

NETIA - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 roku (26/2015)

Share
d4csj8w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netia S.A. (?Spółka?) informuje, iż Spółka otrzymała od akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (?Akcjonariusz?), wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 r. punktu porządku obrad w brzmieniu: ?Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji?. Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz przedstawił także projekt uchwały dotyczący wnioskowanego punktu obrad: ?Uchwała nr [?] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETIA S.A. (?Spółka?) z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 § 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NETIA Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Powołuje się Pana/Panią [?] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NETIA S.A. bieżącej kadencji (jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. 6. Podjęcie uchwały w
przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2014 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek. 12. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o. 13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o. 14. Podjęcie uchwał w sprawie
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Paweł Szymański prezes zarządu
2015-05-08 Tomasz Szopa członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

Podziel się opinią

Share
d4csj8w
d4csj8w