Oto ile dostaje rodzina zastępcza

Z roku na rok w Polsce przybywa zawodowych rodzin zastępczych. Osoby decydujące się na prowadzenie takiej rodziny mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Oto ile dostaje rodzina zastępcza
(Jupiterimages)

Jak poinformowało Wirtualną Polskę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce w 2011 roku było 1 906 zawodowych rodzin zastępczych, w których dom znalazło 9 243 dzieci.

Kwestie dotyczące zawodowych rodzin zastępczych uregulowane są ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Duża nowelizacja przepisów weszła w życie od początku 2012 roku.

Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, iż rodzina zastępcza zawodowa może liczyć na wynagrodzenie nie niższe niż 2 tys. złotych miesięcznie. Jeśli będzie pełniła rolę pogotowia rodzinnego, kwota ta wzrośnie do minimum 2,6 tys. zł. Licząc ze wszystkimi dodatkami rodzina zastępcza z czwórką dzieci może liczyć nawet na około 7 tys. zł.

Skąd taka suma? Rodzina może liczyć na określone premie w wysokości 20 proc. otrzymywanego wynagrodzenia. Aby się tak stało, więcej niż troje dzieci lub, co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi przebywać przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym. Dzieje się tak również w momencie, gdy dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich bądź gdy rodzina zastępcza zawodowa sprawuje funkcje rodziny pomocowej.

Zawodowe rodziny zastępcze, które zdecydują się na taki rodzaj działalności mogą liczyć na specjalne świadczenia pokrywające koszty jego utrzymania w wysokości nie niższej niż 1000 złotych na miesiąc. Pomniejsza się je jednak o kwotę nie wyższą niż 50 proc. dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80 proc. kwot wskazanych powyżej. Dochód dziecka to otrzymywane alimenty, renta rodzinna czy uposażenie rodzinne.

Jeśli taka rodzina opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, może liczyć na dodatek w wysokości minimum 200 zł miesięcznie. Ma to związek ze zwiększonymi potrzebami utrzymania dziecka. Taki sam dodatek otrzyma rodzina, gdy trafi do niej dziecko umieszczone w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W przypadku, gdyby taka rodzina zastępcza chciała wysłać dzieci na wypoczynek poza miejscem zamieszkania, wówczas może liczyć na pieniądze ze strony starosty, który może przyznać dofinansowanie na ten cel. Starosta również może przyznać jednorazowo lub okresowo świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych, które mają wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Dla osób, które prowadzą takie domy zastępcze zawodowe, czekają również środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego. Mogą również otrzymać fundusze na pokrycie kosztów remontu. Także ewentualna zmiana mieszkania, czy też inne nieprzewidziane wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka mogą zostać dofinansowane.

Jak widać, przy prowadzeniu zawodowej rodziny zastępczej można liczyć na pomoc państwa. Najważniejsze jednak, aby dziecko miało nie tylko odpowiednie warunki materialne, ale również atmosferę zapewniającą mu harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową. Chodzi o to, by sytuacji jak ta, która miała miejsce w Pucku, było jak najmniej. I w zdecydowanej większości przypadków tak właśnie jest.

Polub WP Finanse