Trwa ładowanie...
d413h7z

PGNIG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

PGNIG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d413h7z
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
w mln. EUR w mln. EUR
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 12 495 9 535 3 012 2 276
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 1 662 1 558 401 372
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 590 1 520 383 363
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 243 1 181 300 282
Zysk/(Strata) netto 1 244 1 180 300 282
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 1 361 1 044 328 249
Całkowite dochody razem 1 362 1 043 328 249
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 016 2 901 727 692
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (851) (684) (205) (163)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (341) (1 365) (82) (326)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 824 852 440 203
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,21 0,20 0,05 0,05
31 marca 2015 31 grudnia 2014 31 marca 2015 31 grudnia 2014
Aktywa razem 49 509 48 926 12 108 11 479
Zobowiązania razem 17 978 18 757 4 397 4 401
Zobowiązania długoterminowe razem 12 245 12 384 2 995 2 905
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 733 6 373 1 402 1 496
Kapitał własny razem 31 531 30 169 7 711 7 078
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 443 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,34 5,11 1,31 1,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,20 0,15 0,05 0,04
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 6 311 8 065 1 521 1 925
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 932 886 225 211
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 960 922 231 220
Zysk/(Strata) netto 773 744 186 178
Całkowite dochody razem 859 577 207 138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 461 2 002 352 478
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 205 (221) 49 (53)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32) (1 149) (8) (274)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 634 632 394 151
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,13 0,13 0,03 0,03
31 marca 2015 31 grudnia 2014 31 marca 2015 31 grudnia 2014
Aktywa razem 35 802 35 356 8 756 8 294
Zobowiązania razem 11 164 11 576 2 730 2 716
Zobowiązania długoterminowe razem 7 231 7 385 1 768 1 733
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 933 4 191 962 983
Kapitał własny 24 638 23 780 6 026 5 578
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 443 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,18 4,03 1,02 0,95
Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportOkresowyGKPGNiG1Q2015_PL.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGNiG za I kwartał 2015 roku
PeriodicReportPGNiGGroup1Q2015EN.pdf Consolidated financial statement of PGNiG Group for Q1 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d413h7z

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2015-05-08 Jarosław Bauc Wiceprezes Zarządu
2015-05-08 Zbigniew Skrzypkiewicz Wiceprezes Zarządu
2015-05-08 Waldemar Wójcik Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d413h7z

Podziel się opinią

Share
d413h7z
d413h7z