espi
29-07-2013 (16:53)

PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Total (283/2013)

PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Total (283/2013)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 283 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Total | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 29 lipca 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z TOTSA Total Oil Trading S.A., Geneve, Switzerland, spółką należącą do grupy Total, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 79 mln USD (czyli około 251 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 29 lipca 2013 roku). Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Total w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 1 006 mln PLN. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Total w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 1 916 mln PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Total zawierane były na zakup ropy naftowej i dostawy paliw. Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich wspomnianych wyżej jest umowa z 9 stycznia 2013 roku o wartości około
452 mln EUR (czyli około 1 862 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 9 stycznia 2013 roku), zawarta pomiędzy ORLEN Deutschland GmbH a Total Deutschland GmbH, Berlin, dotycząca dostaw paliw. Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Agreements between ORLEN Capital Group and Total groupRegulatory announcement no 283/2013 dated 29 July 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN") announces that on 29 July 2013 it signed a spot agreement with TOTSA Total Oil Trading S.A., Geneve, Switzerland, company belonging to the Total group, for crude oil deliveries to AB ORLEN Lietuva. The estimated net value of the agreement amounts to approximately USD 79 million (i.e. approximately PLN 251 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 29 July 2013, as stated by the National Bank of Poland).The total value of agreements signed between PKN ORLEN and companies from the Total group in the last twelve months amounts to approximately PLN 1 006 million.The total value of agreements signed between PKN ORLEN subsidiaries and companies from the Total group in the last twelve months amounts to approximately PLN 1 916 million.The agreements between PKN ORLEN and PKN ORLEN subsidiaries and companies from the Total group were concluded
for the purchase of crude oil and supplies of fuels.Agreement dated 9 January 2013 is the agreement with the highest amount from among all agreements mentioned above. The estimated value of the agreement amounts to approximately EUR 452 million (i.e. approximately PLN 1 862 million, based on the average PLN/EUR exchange rate as of 9 January 2013, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was concluded between ORLEN Deutschland GmbH and Total Deutschland GmbH, Berlin and concerns supplies of fuels.In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement" due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2013-07-29 | Sławomir Jędrzejczyk | Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2013-07-29 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polub WP Finanse