Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Rozliczenie zagranicznej umowy o dzieło w PIT 2021

Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin rozliczenia podatku PIT za 2020 r. W tym kontekście warto zwrócić uwagę także na bardziej specyficzne i rzadziej występujące okoliczności rozliczenia podatkowego. Takim ciekawym i nietypowym przypadkiem jest uzyskiwanie dochodu z tytułu zagranicznej umowy o dzieło.

Share
Rozliczenie zagranicznej umowy o dzieło w PIT 2021
Rozliczenie zagranicznej umowy o dzieło w PIT 2021Źródło: materiały partnera
d3ni1wj

Umowa o dzieło na gruncie prawa podatkowego 

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej regulowanej Kodeksem cywilnym. Jak podaje art. 627 KC, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Trzeba jednak zastanowić się, jak tego rodzaju umowę należy zakwalifikować na gruncie prawa podatkowego. 

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. 

Na gruncie prawa podatkowego wynagrodzenie otrzymane z tytułu umowy o dzieło zawartej z przedsiębiorcą stanowi dla podatnika przychód z działalności wykonywanej osobiście – podkreśla Marcin Sądej, ekspert podatkowy serwisu podatkowego PITax.pl Łatwe podatki. 

d3ni1wj

Rozliczenia PIT-37 i PIT-36 dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia 2021 r.  

Umowa o dzieło na gruncie przepisów międzynarodowych 

Wiemy już, w jaki sposób klasyfikować przychód z tytułu umowy o dzieło na gruncie podatku PIT. Trzeba jednak zastanowić się, w jaki sposób rozliczana będzie umowa o dzieło zawarta z zagranicznym przedsiębiorcą w kontekście przepisów międzynarodowych. 

Należy bowiem pamiętać, że w myśl art. 4a ustawy PIT polskie przepisy należy stosować z uwzględnieniem umów międzynarodowych. To zaś powoduje, że konieczne staje się sięgnięcie do zapisów konkretnej umowy w kwestii unikania podwójnego opodatkowania. 

Umowa o dzieło a dochód osiągnięty w ramach wolnego zawodu 

Z treści większości umów wynika, że dochód z tytułu umowy o dzieło jest uznawany za osiągnięty w ramach wolnego zawodu. Zgodnie z definicją „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych. W tym miejscu warto odnieść się do wypracowanego stanowiska, zgodnie z którym w pojęciu wolnego zawodu mieszczą się także przychody z cywilnoprawnych umów o dzieło oraz umów zlecenia. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13.04.2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.79.2018.1.JK2 wskazał jednoznacznie, że w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, do definicji „wolnego zawodu o samodzielnym charakterze” w znaczeniu wynikającym z prawa krajowego, należy powołać art. 13 ustawy PIT. 

d3ni1wj

Miejsce opodatkowania przychodów 

Kolejną czynnością jest ustalenie miejsca opodatkowania tego rodzaju przychodów. Zgodnie z typowym brzmieniem umowy międzynarodowej dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania swojej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce.  

Zasadniczo zatem dochód z tytułu zagranicznej umowy o dzieło podlega opodatkowaniu w kraju miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli zatem rozpatrujemy przypadek osoby fizycznej będącej polskim rezydentem podatkowym, to przychód z tytułu zagranicznej umowy o dzieło będzie rozliczany wyłącznie w Polsce zgodnie z polskimi regulacjami podatku PIT. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ do takiego podwójnego opodatkowania nie dochodzi. Przychód z tytułu zagranicznej umowy o dzieło podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. 

Zgodnie z typową umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania umowa o dzieło jest kwalifikowana do działalności wykonywanej osobiście w ramach wolnego zawodu. Tego rodzaju przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania podatnika – podkreśla Marcin Sądej, ekspert podatkowy serwisu podatkowego PITax.pl Łatwe podatki. 

Sposób rozliczenia zagranicznej umowy o dzieło 

Poznaliśmy już regulacje dotyczące miejsca rozliczenia podatku z tytułu umowy o dzieło. Znamy również sposób kwalifikowania tak uzyskanego przychodu od odpowiedniego źródła. Czas zatem przejść do omówienia sposobu rozliczenia PIT 2021 z tego tytułu. 

d3ni1wj

Przychody z działalności wykonywanej osobiście, a więc także i przychody z umowy o dzieło, opodatkowane są na zasadach ogólnych. To oznacza, że zastosowanie znajdą stawki podatkowe wynikające ze skali określonej w art. 27 ustawy PIT (17 proc., a jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł 32 proc.). Dochód z tytułu umowy o dzieło dolicza się do ewentualnych innych dochodów uzyskiwanych przez podatnika w danym roku podatkowym. Warto także dodać, że podatnik jest zobowiązany do uwzględnienia 20 proc. kosztów uzyskania przychodu. 

Obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek podatkowych 

Trzeba jednak podkreślić, że w analizowanym przypadku pojawia się obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w ramach zagranicznej umowy o dzieło. W myśl art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy PIT podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z działalności wykonywanej osobiście są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka wpłacana jest do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. 

Przykład 

Podatnik mieszkający w Polsce zawarł umowę o dzieło z przedsiębiorcą z Niemiec. W dniu 10 listopada 2020 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. W tym przypadku podatnik uwzględnia 20 proc. kosztów (400 zł), zatem dochód do opodatkowania będzie wynosił 1600 zł. Podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na podatek w terminie do 20 grudnia 2020 r. Następnie należy dokonać rozliczenia podatku w deklaracji PIT-36 składanej do 30 kwietnia 2021 r. 

d3ni1wj

Podsumowując nasze rozważania, wskazać należy, że rozliczenie zagranicznej umowy o dzieło w ramach PIT 2021 wymaga sięgnięcia zarówno do przepisów polskich, jak i regulacji międzynarodowych. Każdorazowo należy analizować ogół przepisów rzutujących na obowiązki podatkowe podatnika w zakresie konkretnej umowy. 

Artykuł sponsorowany
d3ni1wj

Podziel się opinią

Share
d3ni1wj
d3ni1wj