Trwa ładowanie...
d2xu0k6

SEKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015

SEKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015

Share
d2xu0k6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 216 30 943 8 488 7 386
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 740 2 294 419 548
Zysk (strata) brutto 1 937 2 203 467 526
Zysk (strata) netto 1 546 1 787 373 427
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 453 -416 591 -99
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -686 -1 125 -165 -269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 121 2 459 -511 587
Przepływy pieniężne netto, razem -354 918 -85 219
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 158 105 913 25 228 24 849
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 341 51 642 11 578 12 116
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 320 12 714 3 013 2 983
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 928 26 452 5 607 6 206
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 817 54 271 13 651 12 733
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 163 156
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,27 0,06 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,27 0,06 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,39 8,16 2,05 1,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,39 8,16 2,05 1,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,32 0,32 0,08 0,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-08
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A. spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
89-620 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakładowa 3
(ulica) (numer)
+48 52 510-81-40 +48 52 396-73-51
(telefon) (fax)
seko@sekosa.pl www.sekosa.pl
(e-mail) (www)
5860102990 190601172
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe 57 164 58 019 58 411
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 81 81 91
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 56 660 57 476 57 955
Należności długoterminowe 5 5 5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 5 5 5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 418 457 360
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 388 395 360
Inne rozliczenia międzyokresowe 30 62
Aktywa obrotowe 45 994 47 894 42 413
Zapasy 8 803 8 602 10 300
Należności krótkoterminowe 21 434 23 595 18 087
Od jednostek powiązanych 206 134
Od pozostałych jednostek 21 228 23 461 18 087
Inwestycje krótkoterminowe 15 105 15 477 13 407
Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 105 15 477 13 407
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 8
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 097 15 477 13 407
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 652 220 619
A k t y w a r a z e m 103 158 105 913 100 824
PASYWA
Kapitał własny 55 817 54 271 53 597
Kapitał zakładowy 665 665 665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 47 017 47 017 43 868
Kapitał z aktualizacji wyceny 3
Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000 2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 589 5 274
Zysk (strata) netto 1 546 4 589 1 787
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 341 51 642 47 227
Rezerwy na zobowiązania 1 372 1 452 1 173
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 282 262 201
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 990 990 682
długoterminowa 137 137 127
krótkoterminowa 853 853 555
Pozostałe rezerwy 100 200 290
długoterminowe
krótkoterminowe 100 200 290
Zobowiązania długoterminowe 12 320 12 714 13 036
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 12 320 12 714 13 036
Zobowiązania krótkoterminowe 22 928 26 452 21 161
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 22 791 26 448 21 051
Fundusze specjalne 137 4 110
Rozliczenia międzyokresowe 10 721 11 024 11 857
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 10 721 11 024 11 857
długoterminowe 9 695 9 929 10 653
krótkoterminowe 1 026 1 095 1 204
P a s y w a r a z e m 103 158 105 913 100 824
Wartość księgowa 55 817 54 271 53 597
Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,39 8,16 8,06
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,39 8,16 8,06
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu) 27 789 27 789 29 962
hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500
zastawy rejestrowe 1 289 1 289 3 462
Pozycje pozabilansowe, razem 27 789 27 789 29 962
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 23 umów leasigowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 216 30 943
od jednostek powiązanych 59
Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 888 26 454
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 328 4 489
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 101 24 674
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 030 20 535
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 071 4 139
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 115 6 269
Koszty sprzedaży 3 461 2 966
Koszty ogólnego zarządu 1 223 1 056
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 431 2 247
Pozostałe przychody operacyjne 455 422
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 69
Dotacje 317 332
Inne przychody operacyjne 138 21
Pozostałe koszty operacyjne 146 375
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 132 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 740 2 294
Przychody finansowe 349 114
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 78 114
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 271
Koszty finansowe 152 205
Odsetki w tym: 152 175
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 30
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 937 2 203
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 1 937 2 203
Podatek dochodowy 391 416
część bieżąca 366 391
część odroczona 25 25
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 1 546 1 787
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 348 5 089
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,27
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2014 r. - "0,77 zł"; I kwartał 2015 r. - "0,65 zł".
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 271 51 810 51 810
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 271 51 810 51 810
Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 47 017 43 868 43 868
Zmiany kapitału zapasowego 3 149
zwiększenia (z tytułu) 3 149
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 3 146
z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 3
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych
Kapitał zapasowy na koniec okresu 47 017 47 017 43 868
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 3
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy 3
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000 2 000 2 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
na nabycie akcji własnych
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 2 000 2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 589 5 274 5 274
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 589 5 274 5 274
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 589 5 274 5 274
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły
zmniejszenia (z tytułu) 5 274
podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 3 146
podział zysku - wypłata dywidendy 2 128
pokrycie straty z lat ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 589 5 274
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 589 5 274
Wynik netto 1 546 4 589 1 787
zysk netto 1 546 4 589 1 787
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 55 817 54 271 53 596
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53 689 51 977 51 468
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 1 546 1 787
Korekty razem 907 -2 203
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 1 229 1 204
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 26
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 239 187
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 14 -69
Zmiana stanu rezerw -80 -1
Zmiana stanu zapasów -200 -335
Zmiana stanu należności 2 159 5 617
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 776 -8 118
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -696 -688
Inne korekty -8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 453 -416
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 69
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 686 1 194
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 686 1 194
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -686 -1 125
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 2 950
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 2 950
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 2 121 491
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 1 872 235
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 100 69
Odsetki 149 187
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 121 2 459
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -354 918
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -380 918
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -26
Środki pieniężne na początek okresu 15 477 12 489
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 097 13 407
o ograniczonej możliwości dysponowania 4 110
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
10informacjadodatkowa_1Q2015.pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
11pozostaleinformacje_1Q2015.pdf Pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2015-05-08 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2015-05-08 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6