Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Umowa spółki z o.o. - co powinna zawierać umowa spółki z o.o.?

Procedura powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została szczegółowo uregulowana w Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednym z kluczowych wymogów w tym zakresie jest sporządzenie poprawnej umowy spółki z o.o. – w jakiej formie tego dokonać i co dokładnie powinno znaleźć się w takiej umowie?

 Źródło: materiały partnera, fot: KIENGCAN
d30k9kj

Czym jest umowa spółki z o.o.?

Umowa spółki z o.o. to nic innego jako pisemne zobowiązanie wspólników do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w formie kapitałowej spółki prawa handlowego. Umowa ta jest w pewnym sensie aktem założycielskim dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawia, że spółka będzie mogła legalnie prowadzić określoną działalność (oczywiście po dodatkowym wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego).

Forma umowy spółki z o.o.Umowa spółki z o.o. może zostać sporządzona w dwóch różnych formach:

  • jako umowa w formie aktu notarialnego – niezbędna staje się wówczas wizyta w wybranej przez wspólników kancelarii notarialnej,
  • jako wzorzec umowny oferowany przez system S24, który umożliwia sporządzenie odpowiedniej umowy a także przejście przez cały proces rejestracyjny.
d30k9kj

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa spółki z o.o. w tej formie zawarta jest po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Jak wynika z powyższego umowa spółki z o.o. może zostać sporządzona wyłącznie w tych dwóch wskazanych formach, niedopuszczalne jest zatem tworzenie tego rodzaju spółek w oparciu o ustne porozumienia.

Treść umowy spółki z o.o.

Niezależnie od tego w jakiej formie zostanie zawarta umowa spółki z o.o., musi ona odpowiadać obowiązującym wymogom stawianym przez konkretne przepisy KSH. Ustawodawca wskazuje jednak na pewne niezbędne minimum treściowe, co oznacza, że wspólnicy mają prawo uzupełniać swoją umowę o postanowienia nieprzewidziane w KSH (pod warunkiem oczywiście, że będą one zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego).

Zgodnie z treścią art. 157 §1 KSH, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać co najmniej:

  • firmę i siedzibę spółki;przedmiot działalności spółki;
  • wysokość kapitału zakładowego;
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
d30k9kj

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r. (sygn. akt III PK 24/07), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie odnoszącym się do praw i obowiązków pracowników będących wspólnikami jest źródłem prawa pracy (art. 9 KP). Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi będącemu wspólnikiem jest dopuszczalne tylko w przypadku okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 KP.

Umowa spółki z o.o. powinna być podpisana przez wszystkich wspólników, aczkolwiek ustawodawca dopuszcza w tym zakresie możliwość posługiwania się pełnomocnikami. Wspólnicy mogą być reprezentowani podczas zawarcia umowy spółki z o.o. także poprzez swoich przedstawicieli ustawowych. Gdy wspólnikiem jest osoba prawna, jest ona reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego w sposób wynikający ze statutu (umowy spółki) do jej reprezentowania, jako organ tej osoby. Członkowie organów osoby prawnej oraz prokurenci powinni wykazać swoje umocowanie do reprezentacji osoby prawnej poprzez stosowny odpis z rejestru KRS oraz dowody tożsamości. Ponieważ wpis do rejestru KRS ma charakter deklaratoryjny, wystarcza przedłożenie uchwały o powołaniu w skład organu (zarządu) lub ustanowieniu prokury. 

Pamiętajmy, że prokurent nie jest zobowiązany do okazania pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego ). Pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki z o.o. wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego . W postanowieniu z dnia 27 lutego 2009 r. (sygn. akt II CSK 509/08) Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 99 KC stosuje się wprost do formy udzielenia pełnomocnictwa we wszystkich przypadkach, w których KSH wymaga formy aktu notarialnego dla umowy spółki handlowej, gdyż nie sprzeciwia się temu właściwość (natura) stosunku spółki.

Ten sam pełnomocnik może reprezentować kilku wspólników, z uwagi jednak na możliwy zarzut dokonywania przez pełnomocnika czynności "z samym sobą" zalecane jest udzielenie przez wspólników w treści pełnomocnictwa wyraźnej zgody na jednoczesną reprezentację kilku z nich przez (określonego) pełnomocnika.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 71 729 21 50 lub e-mail: kancelarie@inlegis.pl) - reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.

INLEGIS sp. z o.o.

ul. Podwale 83/7

50-414 Wrocław

Artykuł sponsorowany
d30k9kj
d30k9kj