Trwa ładowanie...
d2zkl3k

YAWAL S.A. - Umorzenie 900.000 akcji i zmiana wysokości kapitału zakładowego (1/2012)

YAWAL S.A. - Umorzenie 900.000 akcji i zmiana wysokości kapitału zakładowego (1/2012)

Share
d2zkl3k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie 900.000 akcji i zmiana wysokości kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd YAWAL S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 9.01.2012 r. otrzymał postanowienie sądu rejestrowego (Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) z dnia 29.12.2011 r. o wpisie - na wniosek YAWAL S.A. - zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpis nowej wysokości kapitału zakładowego oraz nowej liczby akcji YAWAL S.A. został dokonany w dniu 29.12.2011 r. Po zmianie kapitał zakładowy wynosi 5.817.000,00 zł (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych) i składa się z 5.193.750 (pięciu milionów stu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji o wartości nominalnej 1,12 (jeden złoty dwanaście groszy) każda, w tym: 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B
uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela, 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela, 1.131 250 ( milion sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii F na okaziciela. Zarząd Spółki realizując Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 31 października 2008 roku, uchwalił w dniu 17 marca 2009 r. Program Skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia (raport bieżący nr 7/2009). Obniżenie wysokości kapitału zakładowego o 1 008 000,00 zł zostało uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
YAWAL S.A. w dniu 22 czerwca 2011 r. Nastąpiło ono w związku z podjęciem uchwały o dobrowolnym umorzeniu 900.000 akcji zwykłych na okaziciela nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji własnych w dniach 25.08.2009 r., 03.09.2009 r., 26.10.2009 r. w celu umorzenia, o których Spółka informowała w raportach bieżących 18/2009, 19/2009, 22/2009. Umorzonym akcjom odpowiadała taka sama, tj. 900.000 liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nabyła akcje za zgodą akcjonariuszy, ponosząc na ten cel nakłady w wysokości 14 850 000,00 zł. Wszystkie akcje zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Spółki w celu ich umorzenia przy uwzględnieniu warunków tego Programu . Spółka posiada jeszcze 215.000 akcji własnych nabytych w dniu 25.02.2010 r. w celu określonym w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.04.2009 r. Cena nabycia jednej akcji wyniosła 16 zł. Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 1,12 zł każda. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie
upoważnienia zawartego w Uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.04.2009 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

| | | YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | YAWAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-284 | | Herby | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lublinicka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 3528800 | | 034 3574142 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | yawal@yawal.com | | www.yawal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 573-010-60-96 | | 150260970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Edmund Mzyk Prezes Zarządu
2012-01-09 Janusz Paliga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

Podziel się opinią

Share
d2zkl3k
d2zkl3k