Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

PROCAD S.A. - Raport roczny R 2011

PROCAD S.A. - Raport roczny R 2011
Share
d1uem3r
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 30 781 33 217 7 435 8 295
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -162 370 -39 92
Zysk (strata) brutto 300 880 72 220
Zysk (strata) netto 245 693 59 173
Całkowity dochód (strata) ogółem 166 782 40 195
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -776 -86 -187 -21
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 335 931 322 232
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -801 -1 179 -193 -294
Przepływy pieniężne netto netto - razem -242 -334 -58 -83
Średnia ważona liczba akcji (w szt) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,08 0,01 0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,08 0,00 0,02
Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 2011 2010 2011 2010
Aktywa razem 16 345 19 468 3 701 4 916
Zobowiązania długoterminowe 44 181 10 46
Zobowiązania krótkoterminowe 2 682 5 128 607 1 295
Kapitał własny 13 619 14 159 3 083 3 575
Kapitał podstawowy 902 902 204 228
Średnia ważona liczba akcji (w szt) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,51 1,57 0,34 0,40
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
PROCADListprezesazarzadu2011.pdf
PROCAD Sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2011.pdf
PROCAD_Raport roczny 2011-jednostkowy.pdf
PROCAD_Opinia i raport z badania_jednostkowe_2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-122 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartuska 215 215
(ulica) (numer)
+48 58 739 68 00 +48 58 302 06 29
(telefon) (fax)
procad@procad.pl www.procad.pl
(e-mail) (www)
584-10-03-488 190330106
(NIP) (REGON)
DORADCA Auditors Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d1uem3r

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2012-03-19 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2012-03-19 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Wioletta Piasecka Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r