Trwa ładowanie...
dv9g2ff
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
dv9g2ff

11.01. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

dv9g2ff

Nowe przepisy przewidują zmiany dotyczące statusu ławników. Chodzi między innymi o: ustalenie warunków, które muszą spełniać kandydaci na ławników; wskazanie podmiotów, które mogą ich zgłaszać; określenie dokumentów niezbędnych w procedurze zgłoszenia kandydata; sposób zasięgania od policji informacji o kandydatach na ławników; zasady ustalania wynagrodzenia ławników oraz zasady ich odwoływania.

Zgodnie z nowymi przepisami, kandydowanie na ławnika będzie możliwe również w miejscu prowadzenia przez kandydującego działalności gospodarczej. Nowym przepisem jest zalecenie radnym gminy, aby do orzekania w sprawach dotyczących prawa pracy wskazywali ławników, którzy odznaczają się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Nowe prawo przewiduje, że ławnikami nie mogą być radni: gminy, powiatu i województwa. Wyraźnie określono, że zgłaszanie kandydatów na ławników, oprócz prezesów sądów i obywateli, będzie przysługiwać również stowarzyszeniom oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym. Podniesiono z 25 do 50 liczbę obywateli uprawnionych do zgłaszania kandydata, co ma służyć podniesieniu rangi ławnika sądu powszechnego. Utrzymano zakaz zgłaszania kandydatów przez partie polityczne. Jednocześnie kandydaci na ławników będą zgłaszani radom gmin, tak jak dotychczas, do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Doprecyzowano wymóg, zgodnie z którym kandydat na ławnika musi złożyć oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe. Dokumentami niezbędnymi przy zgłoszeniu kandydata na ławnika będą m.in.: informacja z Krajowego Rejestru Karnego (o zgłaszanej osobie); zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika); aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczący stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia).

dv9g2ff

Określono, że przewodniczący rady gminy, przed podjęciem uchwały o odwołanie ławnika, umożliwi mu wysłuchanie i zapewni udział w posiedzeniu właściwej komisji i sesji rady, podczas których wniosek o odwołanie będzie opiniowany i rozpoznawany. Podczas tych procedur ławnik może być reprezentowany przez pełnomocnika.

Projektowana nowelizacja zmienia także zasady wyznaczania sądów właściwych do nadawania klauzuli wykonalności decyzjom wydanym np. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe przewiduje wyznaczenie jednego organu uprawnionego do nadawania klauzuli wykonalności takim decyzjom i wyrokom. Obecnie klauzulę wykonalności w takich przypadkach nadaje sąd rejonowy właściwy dla dłużnika.

Nowy przepis umożliwi ministrowi sprawiedliwości wyznaczanie w rozporządzeniu jednego sądu rejonowego do rozpoznawania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom i wyrokom wydanym przez ww. instytucje. Ułatwi to kontakty między sądem a np. Komisją Europejską i umożliwi sprawniejszą realizację wymogów unijnych.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff