Trwa ładowanie...
dd67r8b
dd67r8b
espi

BUMECH S.A. - Emisja obligacji serii R (13/2012)

BUMECH S.A. - Emisja obligacji serii R (13/2012)
Share
dd67r8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii R | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R ("Obligacje"). Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest do 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 11,0 % w skali roku, liczonej od wartości nominalnej, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 15 maja 2012 r., 16 sierpnia 2012 r., 15 listopada 2012 r. oraz w dniu wykupu przypadającym na dzień 15 lutego 2013 r. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu. Zabezpieczeniem obligacji będzie: 1) ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach gruntowych położonych w Wyrach, objętych księgą wieczystą KW nr KA1M/00070459/7 ? działki nr 80
i 81 o łącznej powierzchni 10.321 m2, oraz objętych księgą wieczystą KW nr KA1M/00071378/2 ? działka nr 351/78 o powierzchni 11.198 m2.. Ww. księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 2) ustanowienie zastawu rejestrowego na Kombajnie AM-50-BUMECH/Z1 o numerze seryjnym 001/2009, 3) ustanowienie zastawu rejestrowego na Kompletnym zrobotyzowanym stanowisku przeznaczonym do pozycjonowania imaków przygotowanych do wykonania połączeń spawanych o numerze fabrycznym ECP ? BU ? ZSPI ? 001. Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które miałaby być przeznaczona emisja Obligacji. Wartość zaciągniętych zobowiązań przez Spółkę według aktualnego stanu w księgach rachunkowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. 31 grudnia 2011 roku, wyniosła 91,9 mln zł. Zarząd
Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 125 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Przyczyną podania informacji do wiadomości jest szacowana wartość emisji Obligacji przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2012-02-14 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd67r8b

Podziel się opinią

Share
dd67r8b
dd67r8b