Trwa ładowanie...
d49qp2g
rząd
23-04-2013 16:02

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d49qp2g
d49qp2g

23.04. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- założenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej,

- projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

d49qp2g

Rada Ministrów zaakceptowała informację na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, przedłożone przez ministra gospodarki.

d49qp2g

Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej jest zasadniczym celem projektu ustawy określonym w założeniach.

Zaproponowano rozwiązania, które służą przede wszystkim poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw i wspieraniu inwestycji oraz redukcji kosztownych obowiązków informacyjnych, a także doskonaleniu obowiązującego prawa. Ocenia się, że sama redukcja obowiązków informacyjnych przyniesie firmom roczne oszczędności w wysokości 273,77 mln zł i pozwoli efektywnie wykorzystać ok. 7,82 mln godzin.

To czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych. Oznacza to, że rząd konsekwentnie realizacje plan, który ma ułatwić prowadzenie firm i zwiększyć ich konkurencyjność obniżając koszty funkcjonowania. Dlatego przewiduje dalsze uproszczenie przepisów, usprawnienie działania administracji oraz redukcję barier hamujących rozwój przedsiębiorczości i stwarzających nieuzasadnione obciążenia dla firm.

Poprzednie ustawy deregulacyjne już obowiązują. Pierwsza - umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia - znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) - w rozliczeniach kasowych - gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

d49qp2g

Najważniejsze proponowane zmiany zakładają:

1) Poprawę płynności finansowej przedsiębiorców i wsparcie inwestycji:

- Zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę

Organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) - ma być zwolniony z podatku (nie będzie go płacił pracownik). Obecnie przyjmuje się, że gdy pracodawca organizuje pracownikom nieodpłatny dojazd do pracy jest to opodatkowane. Przedsiębiorca (jako płatnik) musi wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencjonowaniem długości i czasu trwania przejazdu, a także obliczyć, pobrać i wpłacić podatek, który obciąża podatnika.

d49qp2g

Dlatego nowe rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej - powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych.

- Zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w skarbówce potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Na podstawie obowiązujących przepisów urząd skarbowy za tę czynność pobiera 170 zł. Opłata za potwierdzenie rejestracji nie będzie pobierana, co obniży koszty rozpoczynania działalności gospodarczej. Po zmianie uzyskiwanie potwierdzenia dokonania rejestracji odbywałoby się wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

- Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej)

d49qp2g

Ustawowym terminem zapłaty VAT z tytułu importu towarów jest 10 dni (od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych). Minister gospodarki zaproponował odejście od tego restrykcyjnego przepisu dla firm mających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Jest to grupa przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej - spełniających wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów informatycznych.

Przedsiębiorcy AEO będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach.

- Zmniejszenie uciążliwości procedur importowych w portach morskich

Zasadniczo czynności urzędowe (inne niż rewizja, badania laboratoryjne, kwarantanna), niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu, mają być przeprowadzone w ciągu 24 godzin. Powinno to przyspieszyć obrót towarem. Jednocześnie każda inspekcja ma informować dyrektora urzędu celnego o terminie i godzinie planowanej kontroli. Z kolei dyrektor urzędu celnego będzie przekazywał te informacje do wszystkich służb, aby te mogły opracować racjonalny harmonogram czynności kontrolnych. W szczególnych sytuacjach (uzasadnionych bezpieczeństwem publicznym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska) - procedury kontrolne mogłyby trwać 48 godzin.

d49qp2g

- Rozszerzenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu udzielania poręczeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rozszerzony zostanie zakres działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o poręczenia spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, a także uniezależnienie udzielania poręczeń od tego czyja wierzytelność miałaby zostać zabezpieczona. Takie uprawnienia zostałyby także przyznane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozwiązanie to ułatwi firmom dostęp do zewnętrznego finansowania - zwłaszcza małym i średnim, realizującym przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub gospodarką wodną, w tym m.in. inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii.

2) Ograniczenie obowiązków informacyjnych:

- Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi). Rozwiązanie to dotyczy roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, czyli w praktyce będzie to ułatwienie dla nowych firm.

- Ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych z podatkiem VAT dla zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej

Jeśli obrót będzie rejestrowany w kasie fiskalnej, to w przypadku przyjmowanych zaliczek - zostanie wskazany ten sam moment powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych i VAT. Tym momentem będzie miesiąc pobrania zaliczki. Taka regulacja uprości prowadzenie ewidencji niezbędnych do rozliczeń podatkowych.

- Zniesienie obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych

Płatnik składek nie będzie musiał sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zostanie zniesiona kara (5 tys. zł) za niesprawdzenie tych danych przez płatnika.

- Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego (stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku), wystawionego przez poprzedniego pracodawcę. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. Generuje to obowiązki i koszty dla nowego pracodawcy.

3) Wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprawną administrację

- Wyłączenie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom niezamożnym oraz zwolnienie ich z podatku dochodowego w związku z tą usługą

Chodzi o zwolnienie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobie korzystającej z pomocy społecznej oraz zwolnienie jej z podatku dochodowego z tytułu skorzystania z tej usługi. Rozwiązania takie powinny z jednej strony zwiększyć dostęp osobom mniej zamożnym do bezpłatnych porad prawnych, z drugiej - pewność prawną podmiotów świadczących takie usługi.

- Doprecyzowanie przepisów o informacji publicznej w odniesieniu do orzeczeń sądowych

Orzeczenia sądów mają być publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tych instytucji. Oznacza to ujednolicenie orzecznictwa i sygnalizowanie organom, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, problemów związanych ze stosowaniem prawa. W efekcie to także zwiększenie przejrzystości działania sądów, co powinno przełożyć się na jakość wydawanych przez nie rozstrzygnięć.

Powszechna dostępność orzecznictwa wpłynie pozytywnie na poprawę stanu świadomości prawnej i pewność obrotu prawnego Publikowanie orzeczeń sądowych będzie wykonywane z zachowaniem ochrony danych osobowych.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Zaproponowano uzupełnienie regulacji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej członków niektórych samorządów zawodowych w sposób zgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2010 r.

Przewidziano przywrócenie osobie odwołanej, albo skreślonej z listy członków danego samorządu zawodowego prawa ubiegania się o ponowne powołanie na stanowisko albo ponowny wpis na tę listę. Zapewniono możliwość uzyskania ponownego prawa wykonywania zawodu oraz wprowadzono instytucję zatarcia wpisu o orzeczonej najsurowszej karze dyscyplinarnej, np. zakazie wykonywania zawodu.

Proponowane regulacje dotyczą samorządów zawodowych: adwokatów; radców prawnych; lekarzy weterynarii; notariuszy; farmaceutów; komorników sądowych; architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; rzeczników patentowych, diagnostów laboratoryjnych.

Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał przepisy, które uniemożliwiają ubieganie się o ponowny wpis na listę członków danego samorządu zawodowego osobie z niej skreślonej z powodów dyscyplinarnych. W opinii Trybunału, takie regulacje są nadmiernie rygorystyczne i naruszają godność tych osób. Nie dają im szansy na rehabilitację i powrót do zawodu, nawet jeśli od niewłaściwego czynu minęło wiele lat, była wymierzona kara, a skutki zostały naprawione.

Zdaniem TK, w interesie publicznym jest, aby zawody zaufania publicznego były wykonywane należycie, jednak odmowa przywrócenia do wykonywania zawodu, powinna wynikać z przesłanek merytorycznych, a nie przeszkód formalnych w praktyce trudnych do uzasadnienia.

W nowych przepisach zaproponowano również weryfikację kwalifikacji posiadanych przez osoby, które po skreśleniu z listy albo odwołaniu, chcą wrócić do wykonywania zawodów prawniczych. Aby zagwarantować wysoką jakość wykonywanych usług prawniczych, w stosunku do osób, które wracają do zawodu po orzeczeniu dyscyplinarnym, i które nie wykonywały zawodu przez co najmniej 10 lat - przewidziano konieczność ponownego złożenia egzaminu.

Ponieważ obecne regulacje nie przewidują takiego rozwiązania, zaproponowano, aby wnioski o uzyskanie ponownego prawa do wykonywania zawodu - złożone przed wejściem w życie nowych rozwiązań - zostały rozpatrzone na podstawie obowiązujących przepisów (bez konieczności zdawania egzaminu). W przypadku przedstawicieli pozostałych zawodów, objętych tą regulacją, realizowane są szkolenia uzupełniające.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie ze względu na dynamikę procesu legislacyjnego konieczne będzie dostosowanie tej noweli do zmian, które zostaną ogłoszone w trakcie prac parlamentarnych nad tym projektem. Istotne zmiany, które będą miały wpływ na tę regulację, wprowadza przede wszystkim ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, którą Sejm uchwalił 19 kwietnia 2013 r. (tzw. I ustawa deregulacyjna).


Rada Ministrów przyjęła informację na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r., przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.

Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą z 2007 r. był realizowany przez instytucje rządowe. Koordynatorem działań był międzyresortowy zespół ds. współpracy Polonią i Polakami za granicą, pracujący pod przewodnictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ciągu ostatnich lat szczegółowe cele programu modyfikowano, natomiast priorytetowe strategiczne i podstawowe jego kierunki pozostawały bez zmian. Dotychczasowe doświadczenia i dynamika zmian w kontaktach z rodakami za granicą ujawniają potrzebę przygotowania nowego programu, uwzględniającego współczesne wyzwania i zmieniającą się rzeczywistość.

Program powinien zostać przyjęty w 2013 r. Chodzi szczególnie o to, aby relacje z diasporą były bardziej upodmiotowioną współpracą. Nie oznacza to zaniechania dotychczasowych, "tradycyjnych" działań wspierających rodaków na Wschodzie.

Nowe założenia polityczne wobec Polonii i Polaków za granicą powinny obejmować:

- uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjału środowisk polonijnych do promocji Polski, jej interesów i budowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie;

- włączenie w krąg zainteresowań osób niezrzeszonych i środowisk opiniotwórczych, wykorzystywanie nowoczesnych form komunikacji oraz roztropnego korzystania ze środków budżetowych pozostających od 2012 r. w dyspozycji MSZ;

- koncentracja na czterech płaszczyznach tematycznych: edukacji, komunikacji, mobilizacji i promocji oraz ochronie dziedzictwa z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, która wynika z uwarunkowań historycznych i współczesnych ruchów migracyjnych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało strategiczne plany współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2012-2013. Będą one podstawą do m.in. podziału środków w ramach konkursu na realizację zadania publicznego - "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".

W planie na 2013 r. wyróżniono pięć obszarów tematycznych: Edukacja Polonii i Polaków za granicą, w tym kształcenie młodzieży polonijnej w Polsce; Mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania dla promocji Polski i polskości; Wspieranie środowisk polskich, prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą; Zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą z Polską państw zamieszkania rodaków; Wspieranie powrotów Polaków do ojczyzny.

W ramach konkursu w 2012 r. do MSZ wpłynęło 201 wniosków na łączną kwotę 139.589.526,63 zł. Kwota ta przekraczała ponad 2,5 razy wielkość rezerwy budżetowej przeznaczonej na ten cel. Pozytywnie rozpatrzono 86 wniosków, w tym 69 projektów i 17 programów na łączną kwotę 52.204.969,23 zł. Dotację w wysokości 1.912.809 zł otrzymał wniosek Fundacji Semper Polonia pn. "Organizacja programu wsparcia finansowego dla młodzieży polonijnej studiującej za granicą".

Należy stwierdzić, że 2012 rok był trudnym okresem i to zarówno dla docelowych beneficjentów (Polonii i Polaków za granicą), jak i dla organizacji pozarządowych, ze względu na zmianę reguł finansowych. Niemniej widoczne są już pierwsze pozytywne skutki wprowadzonych zmian, np. mniejsze ryzyko dublowania świadczeń oraz większe możliwości kontrolowania placówek pod względem efektywnego wykorzystania środków finansowych.

Wzmocniła się ponadto rola i pozycja MSZ jako podmiotu odpowiedzialnego za kreowanie i realizację polityki wobec Polonii i Polaków za granicą, nie mówiąc już o większej koordynacji działań państwa w tym zakresie.

W 2012 r. placówki dyplomatyczno-konsularne realizowały 1990 projektów na kwotę 24.463.081,34 zł, w tym:

- 669 projektów z dziedziny oświaty (11.135.188,69 zł);

- 1080 projektów z dziedziny kultury i sztuki (9.927.624,74 zł);

- 58 projektów z dziedziny ochrony miejsc pamięci narodowej (1.486.866,27 zł);

- 183 projekty związane z letnim pobytem dzieci polonijnych (1.913.401,64 zł).

W celu większej mobilizacji środowisk polonijnych i partnerskiego modelu współpracy MSZ podjęło decyzję o powołaniu przy placówkach tzw. rad polonijnych. Ciała te mają być forum eksperckim. Do chwili obecnej powołano 27 rad konsultacyjnych, w tym 10 przy ambasadach i 12 przy konsulatach generalnych. Należy zaznaczyć, że powstawanie rad zależy od liczebności Polonii na danym terenie oraz od obszaru danego państwa.

W kwestii ochrony praw osób polskiego pochodzenia za granicą, wynikających z prawa i umów międzynarodowych oraz wspierania interesów diaspory, MSZ kontrolowało realizację umów dwustronnych oraz zapisów traktatowych.

Najintensywniejsze działania dotyczyły Polonii i Polaków na Białorusi, Litwie, RFN oraz w państwach docelowych nowej migracji zarobkowej z Polski.

Udało się doprowadzić (w listopadzie 2012 r.) do kolejnego zjazdu zdelegalizowanego Związku Polaków na Białorusi połączonego z wyborem nowych władz związku. Dzięki intensywnym staraniom doprowadzono także do umorzenia sprawy karnej przeciwko Andrzejowi Poczobutowi. Udało się również oficjalnie zarejestrować dwie małe organizacje Polaków na Białorusi.

Do Kazachstanu w roku szkolnym 2012/2013 wyjechało 12 nauczycieli, którym wydano paszporty służbowe w trybie wyjątkowym. Zgodę na ich wyjazd poprzedziły bardzo trudne rozmowy.

Przełamano także impas w kilkuletnich staraniach władz polskich o zgodę na przydzielenie nieruchomości na Dom Polski we Lwowie, obecnie załatwiane są ostatnie formalności. W Iwano-Irkucku powstaje Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, jego otwarcie przewidziano na kwiecień-maj 2013 r. Wdrażany jest mechanizm regularnych eksperckich konsultacji polsko-ukraińskich na temat problemów mniejszości narodowych.

Poprawiła się sytuacja Polaków na Litwie - zeszłoroczne wybory to sukces Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, w wyniku której uzyskano 8 miejsc poselskich i utworzono własną frakcję parlamentarną. Akcja weszła w skład koalicji rządowej. Nie obyło się bez trudnych incydentów - zbeszczeszczenie Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Dzięki interwencji strony polskiej władze litewskie objęły to miejsce stałym monitoringiem.

W Niemczech działania skoncentrowano na zapewnieniu odpowiedniej implementacji postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu. Powołano zespół monitorujący z udziałem przedstawiciela Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami.

W USA i w Kanadzie pojawiają się liczne inicjatywy młodego pokolenia, dotyczy to zwłaszcza wykształconych profesjonalistów. MSZ z uwagą śledzi te przemiany, wspierając nowe projekty polonijnych środowisk obu krajów.

W 2012 r. w urzędach konsularnych złożono ok. 20 tys. wniosków o Kartę Polaka. Najwięcej na Białorusi, Ukrainie, Litwie i w Rosji. W niektórych krajach (Azja Środkowa, Kaukaz Południowy) zainteresowanie staraniem o Kartę jest mniejsze niż oczekiwano. Wynika to z braku lub bardzo słabej znajomości języka polskiego i znacznych odległości od urzędu konsularnego.

W zakresie oświaty i kultury Ministerstwo Spraw Zagranicznych współdziała z właściwymi instytucjami rządowymi (resorty: edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury).

W roku ubiegłym przeprowadzono wiele przedsięwzięć oraz projektów, które doprowadziły do pogłębienia i urozmaicenia kontaktów Polonii z Polską, np. w Niderlandach zorganizowano po raz drugi wybory "Polaka Roku", na Ukrainie realizowano program "Artyści dla Polaków na Ziemi Lwowskiej", prowadzono ożywione kontakty kulturalne i gospodarcze w ramach partnerstwa miast.

W sierpniu 2012 r. odbył się w Warszawie i Pułtusku kolejny Zjazd Polonii i Polaków za granicą, w którym uczestniczyło ok. 300 przedstawicieli środowisk polonijnych. Obok części plenarnej w Sejmie towarzyszyły mu prace w komisjach problemowych.

Polskie placówki dyplomatyczne sygnalizują, że środowisko polskiej migracji stabilizuje się. Duża jego część zakorzeniła się we wspólnotach krajów i odnalazła się w miejscowych realiach.

Niemniej spora część Polaków wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy pada ofiarą nieuczciwych pracodawców. Do nich więc kierowane są działania informacyjno-prewencyjne, umożliwiające dostęp do niezbędnych wiadomości, które pozwolą im odnaleźć się w nowych miejscach.

Zadania te realizują placówki dyplomatyczne - chodzi o poradniki, strony internetowe umożliwiające znalezienie rzetelnych informacji na temat pracy oraz warunków pobytu. Konsulowie współpracują również z polskimi i zagranicznymi instytucjami - związkami zawodowymi, władzami lokalnymi, placówkami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi i polonijnymi.

W Hadze, Brukseli i Bratysławie otwarto Biura Łącznikowe Głównego Inspektoratu Pracy. W wielu państwach UE organizowane są spotkania pracowników ZUS z polską emigracją zarobkową.

Służba konsularna została przekształcona w nowoczesny, odpowiadający współczesnym wyzwaniom aparat administracyjny, potrafiący realizować zadania o charakterze konsularnym i polonijnym, wspierający w coraz większym zakresie politykę zagraniczną państwa. Placówki pełnią dyżury, w tym mobilne stanowiska konsularne, pozwalające poszerzyć zakres udzielanej pomocy obywatelom polskim i osobom polskiego pochodzenia. Dyżury prowadzone są we współpracy z konsulami honorowymi oraz miejscowymi organizacjami polonijnymi.

W 2012 roku kontynuowano działania na rzecz dostosowania sieci placówek dyplomatyczno-konsularnych do zmieniających się potrzeb, zwłaszcza nowej emigracji i grup polskich na Wschodzie (uruchomiono konsulaty w Doniecku i Smoleńsku, podniesiono rangę placówki w Reykjawiku).

W informacji omówiono szczegółowo działania i projekty realizowane/koordynowane i finansowane w ubiegłym roku przez resorty:

edukacji narodowej (np. wyjazdy nauczycieli do pracy dydaktycznej, zakup podręczników, organizacja kursów, dofinansowywanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży); nauki i szkolnictwa wyższego (np. system stypendialny dla studentów pochodzenia polskiego, lektoraty języka polskiego); kultury i dziedzictwa narodowego (np. program stypendialny Gaude Polonia, promocja języka i literatury polskiej, działalność Instytutu A. Mickiewicza, ochrona dziedzictwa kulturowego); spraw wewnętrznych (dotacje finansowe na pomoc dla repatriantów); gospodarki (finansowanie działalności promocyjnej na zagranicznych rynkach prowadzonej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości); sportu i turystyki (program upowszechniania sportu i rozwój turystyki polonijnej, X Zimowe Igrzyska Polonijne "Śląsk-Beskidy 2012, XII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. J. Stypuły w Łomży); pracy i polityki społecznej (projekt "Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb
Zatrudnienia i istniejący w jego ramach dział "Powroty", internetowy portal sieci Eurek-Polska zawierający informacje m.in. o warunkach pracy, życia w państwach członkowskich i bezpiecznych wyjazdach do pracy za granicą).


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zmiana polega na dopuszczeniu uboju zwierząt wykonywanego zgodnie z metodami wymaganymi przez obrzędy religijne pod warunkiem, że uśmiercanie odbywa się w rzeźni. Tym samym uchylony zostanie ust. 1 artykułu 34, który zakazywał uboju bez uprzedniego ogłuszania.

Trybunał Konstytucyjny 27 listopada 2012 r. orzekł niezgodność przepisu (par. 8 ust. 2) rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt z art. 34 ust. 1 i 6 ustawy o ochronie zwierząt, a tym samym z konstytucją. Przepis rozporządzenia utracił moc obowiązującą 31 grudnia 2012 r.

Oznacza to, że od początku 2013 r., ubój zwierząt prowadzony zgodnie z obyczajami religijnymi zarejestrowanych związków wyznaniowych nie jest możliwy, a uśmiercanie zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia jest przestępstwem podlegającym karze grzywny, ograniczeniu wolności albo karze do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto, wobec osób naruszających prawo, sąd może zakazać wykonywania zawodu.

Jednocześnie od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009 z września 2009 r., w którego preambule podkreślono, że na podstawie dyrektywy 93/110 dopuszczalne jest odstępstwo od konieczności ogłuszania zwierząt w uboju rytualnym odbywającym się w rzeźni.

Dopuszczenie do uboju rytualnego na terenie Polski pozwoli:

- zachować prawa grup wyznaniowych do obrzędów religijnych,

- zachować tysiące miejsc pracy dla pracowników firm zajmujących się ubojem zwierząt wykonywanym zgodnie z obyczajami religijnymi,

- utrzymać konkurencyjność branży mięsnej na rynku europejskim i światowym.

W większości państw członkowskich UE oraz EFTA dokonywany jest ubój zwierząt zgodny z obyczajami religijnymi, czyli bez ogłuszania. W 2010 r. takich uśmierceń zwierząt dokonywano m.in. w Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii. W niektórych krajach - Austria, Finlandia, Słowacja i Estonia - obowiązywały ograniczenia. Bezwzględny zakaz uboju bez ogłuszania obowiązywał w Szwecji, Norwegii i Szwajcarii.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d49qp2g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d49qp2g