Trwa ładowanie...
d3dcnos

ECERAMICS - Kooptacja członka Rady Nadzorczej (22/2015) - EBI

ECERAMICS - Kooptacja członka Rady Nadzorczej (22/2015)

Share
d3dcnos

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kooptacja członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Jerzego Bartosiewicza Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki dokonała w dniu 5 maja 2015 roku kooptacji do jej składu Pana Łukasza Piaseckiego jako członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. Pan Łukasz Piasecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł magistra prawa. Pan Łukasz Piasecki posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy Agencji w Prywatyzacji oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa sektorów naftowego i chemicznego. Koordynował realizację rządowych programów strategicznych: naftowego i chemicznego ( koncepcja operatora logistycznego). Obsługiwał od strony merytorycznej pierwsze oferty publiczne następujących podmiotów: Grupa LOTOS S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Zakłady Chemiczne Police S.A. Pełnił funkcję Doradcy
Ministra/Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, mając w zakresie obowiązków m.in. doradztwo związane z pozyskiwaniem kapitału dla spółek Skarbu Państwa (w tym: organizacja i doradztwo przy spotkaniach z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w spółki Skarbu Państwa w charakterze akcjonariusza oraz z mediami). Przebieg kariery zawodowej: - wrzesień 2000 r. ? marzec 2002 r. ? Agencja Prywatyzacji, Specjalista w Zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa, - kwiecień 2002 r. ? sierpień 2006 r. - Ministerstwo Skarbu Państwa: (i) Specjalista w Departamencie Prawnym (Wydział Legislacji) (ii) Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego III, (iii) pełniący funkcję doradcy ministra (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa), - od maja 2012 r. ? obecnie ? Brokerzy URK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu, wspólnik, - od września 2006 r. ? obecnie - IPO Doradztwo Strategiczne SA (obecnie: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.) z
siedzibą w Warszawie, Dyrektor Działu Prawnego, Dyrektor Działu Ofert Papierów Wartościowych, Prokurent; od września 2014 r. ? Wiceprezes Zarządu, - od kwietnia 2014 r. - obecnie - MBO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu. Udział w Radach Nadzorczych: - czerwiec 2011 r. ? listopad 2012 r.? INVISTA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, - lipiec 2011 r. - listopad 2013 r. ? INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie, - od czerwca 2012 r. ? obecnie POLCOLORIT S.A. z siedzibą Piechowicach, - styczeń 2013 r. ? październik 2013 r. - Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, - od września 2014 r. ? obecnie ? Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku - od września 2014 r. ? obecnie Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku Zgodnie z oświadczeniem Pan Łukasz Piasecki: - w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny, -
nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, - nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, - nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe, - nie został skazany za przestępstwo oszustwa, - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Podstawa prawna: § 3 ust. 2
pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dcnos

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dcnos

Podziel się opinią

Share
d3dcnos
d3dcnos