Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Otrzymane zawiadomienie o zmniejszeniu liczby posiadanych akcji ...

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Otrzymane zawiadomienie o zmniejszeniu liczby posiadanych akcji Spółki poniżej progu 10 % głosów na WZA Spółki (43/2011)
Share
d2xd9g8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymane zawiadomienie o zmniejszeniu liczby posiadanych akcji Spółki poniżej progu 10 % głosów na WZA Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ) ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 listopada 2011 r. następujących zawiadomień : Zawiadomienie I Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. Z art. 87 ust. 1. pkt. 3 lit. b ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 9,99 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu J.W. Construction Holding S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania
portfelem instrumentów finansowych. Przed zmniejszeniem (sprzedażą) liczby akcji w dniu 18 listopada 2011 r. liczba posiadanych akcji wynosiła 5.421.975 co stanowiło 10,03 % w kapitale zakładowym Spółki i upoważniało do 5.421.975 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zmniejszeniu (sprzedaży) liczby akcji w dniu 18 listopada 2011 r. liczba posiadanych akcji wynosiła 5.403.477, co stanowiło 9,99 % w kapitale zakładowym Spółki i upoważniało do 5.403.477 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazane wyżej liczby akcji byli wszyscy klienci Pioneer Pekao Invesment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM) Zawiadomienie II Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z art.
69 ust.1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 184, poz. 1539), zawiadamia w imieniu : Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej o spadku zaangażowania wyżej wymienionych funduszy do poziomu 9,98 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfela tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnymi tych funduszy. Przed zmniejszeniem udziału na rachunkach Pioneer Funduszu Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej znajdowało się 5.411.006, co stanowiło 10,01 % w kapitale zakładowym Spółki i upoważniało do 5.411.006 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,01 % głosów
na Walnym Zgromadzeniu. Po zmniejszeniu (sprzedaży) liczby akcji w dniu 16 listopada 2011 r. liczba posiadanych akcji wynosiła 5.395.669, co stanowiło 9,98 % w kapitale zakładowym Spółki i upoważniało do 5.395.669 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,98 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszami, których dotyczy zmniejszenie liczby posiadanych akcji powodujących spadek posiadanej liczby głosów na WZA Spółki J.W. Construction Holding S.A. poniżej 10 % są łącznie Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej . Portfele funduszy inwestycyjnych, stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM. Zawiadomienie III Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 184, poz. 1539), zawiadamia w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o spadku zaangażowania funduszu do poziomu 9,95 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. Zmniejszenie pakietu posiadanych akcji nastąpiło z dniem 14 listopada 2011 r. w wyniku sprzedaży akcji. Przed zmniejszeniem udziału do 9,95 %, na rachunku Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty znajdowało się łącznie 5.432.519 sztuk akcji spółki, co stanowiło 10,05 % w kapitale zakładowym spółki J.W. Construction Holding S.A., z akcji tych przysługiwało 5.432.519 głosów na WZA J.W. Construction Holding S.A., co stanowiło 10,05 % głosów na WZA Spółki. Po sprzedaży akcji w dniu 14 listopada 2011 r. na rachunku Pioneer
Fundusz Inwestycyjny Otwarty, znajdowało się 5.382.182 sztuk akcji Spółki co stanowiło 9,95 % w kapitale zakładowym spółki J.W. Construction Holding S.A. Z akcji tych przysługiwało 5.382.182 głosów na WZA J.W. Construction Holding S.A., co stanowiło 9,95% głosów na WZA. Akcjonariuszem posiadającym 9,95 % całkowitej liczby głosów na WZA Spółki J.W. Construction Holding S.A. jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Portfel funduszu stanowi podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326
(ulica) (numer)
0 22 771 77 08 0 22 771 79 19
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl www.jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Tomasz Panabażys Vice Prezes Zarządu
2011-11-23 Robert Wójcik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8