Trwa ładowanie...
d3nxzmb

KRUK S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości. (70/2011)

KRUK S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości. (70/2011)

Share
d3nxzmb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 23 listopada 2011 roku Spółka zależna Emitenta Secapital S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nabyła aktywa o znacznej wartości od BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. z siedzibą w Rumunii na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 23 października 2011 r. Przedmiotem umowy jest nabycie przez Secapital S.?.r.l. 8872 (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) wierzytelności o wartości nominalnej 216 289 468,67 RON (wartość wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi 221 350 642,24 zł słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych 24/100) za cenę nabycia stanowiącą 11,25% nominalnej wartości wierzytelności tj. 24 332 565,22 RON (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi 24 901 947,25 zł słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 25/100). Cena będzie płatna w 24 równych ratach
miesięcznych w wysokości 1 012 099,06 RON każda (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi 1 035 782,18 zł słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 18/100) . Na wierzytelności objęte umową składają się należności wynikające z umów kredytowych konsumenckich. Aktywa będące przedmiotem umowy uznano za znaczące ze względu na fakt, iż przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Nabycie aktywów finansowane będzie ze środków własnych Secapital S.?.r.l. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach Secapital S.?.r.l. wynosi 24.811.916,75 zł i jest ustalana na podstawie ceny nabycia przeliczonej po średnim kursie NBP na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy tj. na dzień 22.11.2011r. Brak powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Secapital S.?.r.l., a BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. z siedzibą w Rumunii Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nxzmb

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2011-11-24 Urszula Okarma Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nxzmb

Podziel się opinią

Share
d3nxzmb
d3nxzmb