Trwa ładowanie...
dbi86bz

LS TECH-HOMES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (7/2015)

LS TECH-HOMES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (7/2015)

Share
dbi86bz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LS TECH-HOMES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie przekazane przez Akcjonariusza, Pana Leszka Surowca, o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmianie udziału w głosach i zmniejszeniu poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w dniu 10 marca 2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji na okaziciela serii G, o czym dowiedziałem się w dniu 23 marca 2015 roku. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy
udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3 220 000 akcji stanowiących około 15,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3 220 000 głosów, co stanowiło około 15,33% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3 220 000 akcji stanowiących 14,00% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 3 220 000 głosów, co stanowi 14,00% ogólnej liczby głosów. 4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału ? w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy. 5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy -
akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych. 6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy ? umowy nie zostały zawarte.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Leszek Surowiec Prezes Zarządu
2015-03-24 Ewa Matla Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz