Trwa ładowanie...
d1mumz9
espi

VISTULA GROUP - Emisja obligacji serii B (14/2011)

VISTULA GROUP - Emisja obligacji serii B (14/2011)

Share
d1mumz9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/12/2011 w sprawie emisji obligacji serii B. 1.Cel emisji obligacji jest oznaczony w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Uchwałą Zarządu Spółki postanowiono, że środki uzyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone w całości na wykup Obligacji Vistula Group serii A wyemitowanych na podstawie "Warunków Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii A Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna" z dnia 11 sierpnia 2010 r. z późn. zm. wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 1/08/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 roku, uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 2/08/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku oraz uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 5/08/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. 2.Emitowane obligacje nie posiadają formy dokumentu (obligacje zdematerializowane), są to obligacje imienne,
oprocentowane oraz niezabezpieczone. 3.Na podstawie uchwały Zarządu zostanie wyemitowanych do 500 obligacji serii B. Próg emisji wynosi 30.000.000 zł, czyli 300 obligacji. 4.Wartość nominalna jednej obligacji serii B wynosi 100.000 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji serii B wynosi 50.000.000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii B jest równa wartości nominalnej jednej obligacji serii B i wynosi 100.000 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich wyemitowanych obligacji serii B wynosi 50.000.000 zł. 5.Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii B: Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej (i) w dniu wykupu obligacji, tj. w dniu 27 grudnia 2012 roku lub (ii) 31 marca 2012 roku, 30 czerwca 2012 roku lub 30 września 2012 roku, w przypadku skorzystania przez Spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub w części. Obligatariusze mogą zażądać wcześniejszego wykupu w części lub całości przysługujących im obligacji w dniu 30 czerwca 2012 roku
w przypadku gdy Spółka w terminie do dnia 31 maja 2012 roku nie ustanowi zabezpieczenia fakultatywnego, o którym mowa w pkt. 9 poniżej. Świadczenia z tytułu wykupu obligacji zostaną wypłacone w terminie 3 dni roboczych od dnia wykupu. Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do odsetek wynikających z oprocentowania obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia każdego okresu odsetkowego powiększonej o marżę. Odsetki naliczane są w okresach kwartalnych od dnia przydziału obligacji, który nastąpi w dniu 28 grudnia 2011 roku do dnia wykupu obligacji, tj. do dnia 27 grudnia 2012 roku, przy czym pierwszy okres odsetkowy jest dłuższy i kończy się 31 marca 2012 roku. 6.Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 7.Wartość zobowiązań Spółki zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji, tj. na dzień 30 września 2011
roku wynosi 297.302.723,86 złotych. Spółka zakłada systematyczną redukcję zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek, w związku z czym, według szacunków wartość zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie przekroczy kwoty 350.000.000 złotych (łącznie z bieżącymi obligacjami Vistula Group serii A, nie licząc zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii B). Poziom zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględnia zobowiązań wynikających z możliwych przyszłych programów emisji obligacji. 8.Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne świadczenia niepieniężne. 9.Na zabezpieczenie Obligacji nie został ustanowiony żaden zastaw lub hipoteka. Spółka zobowiązała się do ustanowienia w terminie późniejszym, po dojściu do skutku emisji obligacji, zabezpieczenia fakultatywnego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach handlowych z branży jubilerskiej znajdujących się w magazynach oraz sklepach prowadzonych pod marką W.KRUK o wartości
stanowiącej równowartość łącznej wartości nominalnej obligacji nabytych przez Obligatariuszy. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

| | | VISTULA GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VISTULA GROUP | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-035 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starowiślna | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-12) 65 61 832 | | (0-12) 65 65 098 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | vistula@vistula.pl | | vistula.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-03-61 | | 351001329 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

Podziel się opinią

Share
d1mumz9
d1mumz9