Trwa ładowanie...
d2rvs54

WIKANA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

WIKANA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2rvs54
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 72 946 78 915 17 412 18 740
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 593 -7 992 -4 677 -1 898
Zysk (strata) brutto -30 544 -19 259 -7 291 -4 573
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej -30 872 -19 240 -7 369 -4 569
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych -73 0 -17 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 653 -3 658 -1 349 -869
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 439 1 511 2 492 359
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 397 4 781 1 050 1 135
Przepływy pieniężne netto razem 9 183 2 634 2 192 626
Aktywa razem 226 574 273 060 53 158 65 842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 184 349 212 229 43 251 51 174
Zobowiązania długoterminowe 99 708 99 275 23 393 23 938
Zobowiązania krótkoterminowe 84 641 112 954 19 858 27 236
Kapitał własny przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 42 315 60 848 9 928 14 672
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -90 -17 -21 -4
Kapitał zakładowy 40 030 33 533 9 392 8 086
Liczba akcji (w szt.) 20 014 797 167 665 596 20 014 797 167 665 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,75 -0,11 -0,41 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,11 zł 0,36 zł 0,49 0,09
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2014 - 4,2623; 2013 - 4,1472 zł; Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: 2014 - 4,1893; 2013 - 4,2110 zł;
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie o biegłym.pdf Oświadczenie o wyborze podmiotu do badania
Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenie o rzetelności
GK WIKANA - Sprawozdanie z działalnosci 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK WIKANA
GK WIKANA - Sprawozdanie finansowe 2014 r..pdf Sprawozdanie finansowe
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta.PDF Opinia i Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2rvs54

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Robert Pydzik Prezes Zarządu
2015-03-23 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Bożena Wincentowicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2rvs54

Podziel się opinią

Share
d2rvs54
d2rvs54