Trwa ładowanie...
d14ao0w
d14ao0w
espi

AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d14ao0w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 116 742 1 110 127 278 879 255 754
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 84 888 52 865 21 199 12 179
Zysk (strata) brutto 87 875 54 368 21 945 12 525
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 71 894 38 330 17 954 8 831
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 171 554 152 655 42 841 35 169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (138 104) (204 144) (34 488) (47 031)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 683 (88 029) 6 164 (20 280)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 58 133 (139 518) 14 517 (32 143)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,41 0,75 0,35 0,17
Aktywa razem 1 805 476 1 538 236 455 894 374 431
Zobowiązania długoterminowe 273 497 99 933 69 060 24 325
Zobowiązania krótkoterminowe 295 427 242 228 74 597 58 962
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 221 052 1 196 281 308 323 291 193
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 862 12 399
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,97 23,49 6,05 5,72
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 813 028 857 824 203 034 197 628
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 55 537 43 470 13 869 10 015
Zysk (strata) brutto 73 688 45 412 18 402 10 462
Zysk (strata) netto 63 973 36 356 15 976 8 376
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 106 447 96 621 26 583 22 260
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (153 017) (174 146) (38 212) (40 120)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 788 (69 980) 7 439 (16 122)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (16 782) (147 505) (4 191) (33 983)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,26 0,71 0,31 0,16
Aktywa razem 1 481 414 1 364 429 374 066 332 123
Zobowiązania długoterminowe 155 915 95 266 39 369 23 189
Zobowiązania krótkoterminowe 193 683 184 657 48 906 44 948
Kapitał własny 1 131 816 1 084 506 285 790 263 986
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 862 12 399
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,22 21,29 5,61 5,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RaportIVkw2010_pl.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)
d14ao0w

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Piotr Niemczycki Prezes Zarządu
2011-02-25 Zbigniew Bąk Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Tomasz Józefacki Członek Zarządu
2011-02-25 Grzegorz Kossakowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14ao0w

Podziel się opinią

Share
d14ao0w
d14ao0w