Trwa ładowanie...
dbi86bz

ALMA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ALMA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dbi86bz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 656 658 1 621 983 395 455 385 180
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -225 22 553 -54 5 356
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -9 983 13 662 -2 383 3 244
Zysk netto z działalności kontynuowanej -11 645 10 554 -2 780 2 506
Zysk netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
Zysk / strata netto -11 645 10 554 -2 780 2 506
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA -13 536 5 735 -3 231 1 362
Zysk / strata netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA -13 536 5 735 -3 231 1 362
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA -14 507 15 299 -3 463 3 633
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 752 48 268 7 818 11 462
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 620 -24 112 -3 729 -5 726
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 064 -6 176 -5 744 -1 467
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym -6 932 17 980 -1 655 4 270
Aktywa razem 788 629 800 185 185 024 192 946
Zobowiązania długoterminowe 144 230 160 576 33 839 38 719
Zobowiązania krótkoterminowe 350 977 332 243 82 345 80 113
Kapitał własny 293 422 307 366 68 841 74 114
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej ALMA MARKET SA 257 285 272 943 60 363 65 814
Kapitał zakładowy 5 561 5 561 1 305 1 341
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 5 560 990 5 560 990 5 560 990 5 560 990
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -2,09 1,90 -0,50 0,45
Zysk w danym okresie na 1 akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR) -2,43 1,03 -0,58 0,24
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 52,76 55,27 12,38 13,33
Wartość księgowa na 1 akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR) 46,27 49,08 10,85 11,83
Pozycje od I do XIII i od XX do XXII (ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanych przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1893 PLN, a za 12 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,2110 PLN. Pozycje od XIV do XIX i od XXIII do XXIV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2014 roku, który wyniósł: 1 EUR=4,2623 PLN i na 31.12.2013 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1472 PLN. Zysk na działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia wazona liczba akcji w danym okresie. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji zwykłych w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółkiskonsolidowane31-12-2014.pdf 1. Pismo Prezesa Zarządu
Alma Market SA_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31-12-2014.pdf 2. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2014 rok.pdf 3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego skons. spraw. finans. i spraw. z dz. grupy kapitałowe_2014.pdf 4. Oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finasowego i sprawozdania z dziłalności grupy
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów_2014.pdf 5. Oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów
Alma Market Opinia i raport biegłego rewidenta skonsolidowane 31-12-3014.pdf 6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbi86bz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALMA MARKET SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALMA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-964 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Pilotów | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 627-63-20 | | 012 627-61-65 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@almamarket.pl | | www.almamarket.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760016731 | | 350511695 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Biegłych Rewidentów "KONTO" Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny
2015-03-23 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający
2015-03-23 Małgorzata Moska Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Handlowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Łukasz Magiera Dyrektor Finansowy
2015-03-23 Marzanna Kapuścińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz