Trwa ładowanie...
dkxrnwq
espi
15-09-2015 06:37

AMBRA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

AMBRA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dkxrnwq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 396 913 393 199 95 249 93 770
Marża ze sprzedaży 175 820 171 254 42 192 40 841
Zysk brutto ze sprzedaży 135 386 132 184 32 489 31 523
EBITDA 46 065 40 849 11 054 9 742
EBIT 34 184 30 187 8 203 7 199
Zysk netto 26 653 30 074 6 396 7 172
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 017 26 047 4 564 6 212
Przepływy pieniężne netto razem 402 (6 706) 96 (1 599)
Aktywa trwałe 186 515 197 279 44 468 47 413
Aktywa obrotowe 208 805 221 690 49 782 53 279
Aktywa razem 395 320 418 969 94 249 100 692
Zobowiązania długoterminowe 15 576 23 172 3 714 5 569
Zobowiązania krótkoterminowe 119 036 142 258 28 380 34 189
Kapitał własny 260 708 253 539 62 156 60 934
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 232 616 225 784 55 459 54 263
Kapitał zakładowy 25 207 25 207 6 010 6 058
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,75 1,03 0,18 0,25
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,75 1,03 0,18 0,25
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,23 8,96 2,20 2,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,23 8,96 2,20 2,15
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,45 0,43 0,11 0,10
Liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
Wybrane dane finansowe Grupy AMBRA prezentowane w niniejszym skonsolidowanym raporcie rocznym przeliczono na walutę euro w następujący sposób: ‐ Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za poszczególne okresy przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego roku obrotowego. Kurs ten wyniósł 4,1671 zł za rok obrotowy 2014/2015 i 4,1932 zł za rok obrotowy 2013/2014. ‐ Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł 4,1944 zł na dzień 30 czerwca 2015 r. i 4,1609 zł na dzień 30 czerwca 2014 r
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_list zarzadu_2014_15.pdf List Zarządu
Grupa AMBRA_raport roczny_2014-2015.pdf Raport roczny Grupy AMBRA
GK AMBRA-opinia z badania 30.06.2015.pdf Opinia biegłego rewidenta
GK AMBRA-raport z badania 30.06.2015.pdf Raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dkxrnwq

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2015-06-30 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-09-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA | | spożywczy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5663300 | | 022 5663303 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | warszawa@ambra.com.pl | | www.ambra.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9180000755 | | 006054698 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Mazars Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Robert Ogór Prezes Zarządu
2015-09-15 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2015-09-15 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dkxrnwq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dkxrnwq
dkxrnwq