Trwa ładowanie...
d4mpydu
espi

BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy (20/2014)

BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy (20/2014)
Share
d4mpydu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 21 lipca 2014 roku uchwałę Nr 16 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014. Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 2 020 000,00 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 1,00 zł. (słownie: jeden złoty). Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 01 sierpnia 2014 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 sierpnia 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mpydu

Podziel się opinią

Share
d4mpydu
d4mpydu