Trwa ładowanie...
dgp0t34
espi
10-03-2015 10:17

BUMECH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA S.A. na dzień 08 kwietnia 2015 roku (31/2015)

BUMECH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA S.A. na dzień 08 kwietnia 2015 roku (31/2015)

Share
dgp0t34

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA S.A. na dzień 08 kwietnia 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka)
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 64 468 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art.402(1) w związku z art.402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników i sprawnego wydania kart do głosowania uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 10.30. I. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych BUMECH S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 23 marca 2015 roku (?Dzień Rejestracji?). Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. W celu zapewnienia udziału w NWZA uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA, czyli nie wcześniej niż w dniu 10 marca 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu
Rejestracji, to jest nie później niż 24 marca 2015 roku ? od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZA. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał1 Precyzyjny opis procedur NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgp0t34

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-10 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-03-10 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgp0t34
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dgp0t34
dgp0t34