Trwa ładowanie...
dxdlcix
rząd
18-06-2013 13:39

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

dxdlcix
dxdlcix

18.06. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw;

dxdlcix

- projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych;

- projekt ustawy o cudzoziemcach.

Ponadto zaakceptowano:

- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw;

- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw;

- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.


Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

dxdlcix

Wniosek dotyczy przedłużenia okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Bośni i Hercegowinie o kolejne pół roku, czyli od 1 lipca do końca grudnia 2013 r. Siły Zbrojne RP uczestniczą w operacji od 1999 r. Liczebność kontyngentu nie zmieni się, nadal będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW), tak jak obecnie, będzie wchodził w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej-Wschód, podporządkowanej dowódcy Sił Międzynarodowych w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Kontyngent będzie działał w Kosowie i byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a jego głównym celem ma być nadzorowanie przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Kosowie. Będzie go można użyć również w Bośni i Hercegowinie w celu wzmocnienia Sił Unii Europejskiej, które działają na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w tych państwach.

Żołnierze PKW będą monitorowali przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych.

Kontyngent zajmie się realizacją działań manewrowych, w tym demonstrowaniem militarnej obecności Sił Międzynarodowych w Kosowie oraz prowadzeniem patroli w rejonie odpowiedzialności Wielonarodowej Grupy Bojowej-Wschód w celu identyfikacji i neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa.

dxdlcix

Polscy żołnierze będą także wspierać kosowską policję w działaniach zapewniających praworządność. Żołnierze kontyngentu mają również wspierać udzielanie pomocy humanitarnej.

Wydatki na użycie polskiego kontyngentu w drugim półroczu 2013 r. wyniosą ok. 17.505 tys. zł i zostaną sfinansowane przez MON.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

dxdlcix

W projekcie noweli zaproponowano rozwiązania, które zwiększą efektywność monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych i umożliwią szybki przepływ informacji o niebezpieczeństwach płynących z ich stosowania na poziomie krajowym i europejskim.

Wprowadzenie do polskiego prawa regulacji usprawniających monitorowanie niepożądanych skutków użycia niektórych produktów leczniczych jest efektem wdrożenia dyrektywy 2010/84/UE i ma związek z raportem dla Komisji Europejskiej, z którego wynika, że nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w krajach Unii Europejskiej jest mało efektywny.

Okazuje się, że jedną z przyczyn zgonów w państwach unijnych są powikłania po zażyciu leków. Celem proponowanej nowelizacji będzie zwiększenie średniej wykrywalności przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych z ok. 3 tys. do ok. 20 tys. rocznie - docelowo - do 2022 r.

Wprowadzenie zasadniczych zmian ustawowych wymaga przede wszystkim zdefiniowania na nowo "działania niepożądanego produktu leczniczego". Będzie to każde niekorzystne i niezamierzone jego działanie, niezależnie od tego czy stosowano go zgodnie ze wskazaniami, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

dxdlcix

Oznacza to znaczne rozszerzenie dotychczasowej definicji, która "działanie niepożądane" wiązała z niekorzystnym ubytkiem na zdrowiu jako efektem wyłącznie prawidłowego stosowania produktu leczniczego.

Zgodnie z projektem, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie wprowadzał do europejskiej bazy danych EudraVigilance informacje o przypadkach działań niepożądanych produktów leczniczych.

Urząd będzie mógł także pobierać z tej bazy informacje zgłoszone przez instytucje z innych państw europejskich. Będzie także zobowiązany przesyłać informacje do systemu o niepożądanym działaniu produktu leczniczego w ciągu 15 dni w przypadku ciężkich powikłań i 90 dni w sytuacji przypadków nieciężkich. Urząd utworzy krajową stronę internetową, na której będzie zamieszczał informację o działaniach niepożądanych produktów leczniczych.

Nowe regulacje nakładają również na importerów równoległych obowiązki dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych (taki import pozwala sprowadzić do Polski produkt z innego państwa europejskiego, który jest w nim tańszy, niż ten sam produkt w naszym kraju).

dxdlcix

Założono, że importer równoległy informację o działaniach niepożądanych produktu (otrzymaną np. od pacjenta) najpierw prześle do Urzędu, a następnie jego prezes przekaże ją elektronicznie do bazy danych EudraVigilance.

Istotną zmianą jest przepis, który umożliwi pacjentom (lub ich opiekunom) zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych bezpośrednio prezesowi Urzędowi, producentowi lub osobie wykonującej zawód medyczny.

W praktyce konsekwencją tej regulacji będzie prawo przekazywania do Urzędu uzyskanej od pacjenta (jego opiekuna) informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego przez: ratowników medycznych, pielęgniarki, położne, felczerów, diagnostów laboratoryjnych, techników farmaceutycznych uprawnionych do wykonywania czynności fachowych w aptece.

Obecnie taki obowiązek mają lekarze, lekarze dentyści oraz farmaceuci dysponujący informacją o przekazanych działaniach niepożądanych leków. Pacjent (jego opiekun) zgłoszenia będzie mógł dokonać, np. za pośrednictwem formularza pobranego ze strony Urzędu, telefonicznie, mailowo, listownie, itp. Urząd taką informację będzie przekazywał do do bazy EudraVigilance.

Rezultatem tych rozwiązań będzie zmniejszenie liczby powikłań polekowych, a także zgonów spowodowanych niepożądanymi działaniami leków. W efekcie to mniej kosztownych hospitalizacji, prowadzenie terapii bez powikłań i ograniczenie niepożądanych działań leków. Nowe rozwiązania przyczynią się także do poszerzenia wiedzy o lekach oraz zwiększenia informacji o ich działaniu, w tym skutkach ubocznych.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Zmiany dotyczą doprecyzowania przepisów odnoszących się do danych zamieszczanych w paszportach wydawanych osobom poniżej 12. roku życia. Zaproponowano też modyfikacje przepisów dotyczących wydawania paszportów tymczasowych osobom, od których pobranie odcisków palców jest niemożliwe.

Dla osób małoletnich poniżej 12. roku życia wprowadzanie do dokumentów paszportowych danych biometrycznych - odcisków palców - nie będzie konieczne.

W przypadku, gdy pobranie odcisków palców jest niemożliwe (np. z powodu zranienia, uszkodzenia dłoni), a przeszkoda ta ma charakter tymczasowy, możliwe będzie wydanie paszportu tymczasowego z maksymalnie 12-miesięcznym terminem ważności tego dokumentu.

Przepisy te są zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach zawiera systemowe zmiany zgodne z kierunkami polskiej polityki migracyjnej. Proponuje wiele rozwiązań ułatwiających cudzoziemcom legalizację pobytu na terytorium naszego kraju oraz wprowadza przepisy zapobiegające sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce.

W projekcie ustawy uporządkowano problematykę związaną z pobytem cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość. Na szczególną uwagę zasługuje dział regulujący kwestię zezwoleń na pobyt czasowy, który podzielono na część ogólną oraz podrozdziały regulujące poszczególne cele pobytu cudzoziemców w Polsce.

Uproszczono nazwy zezwoleń pobytowych: nazwa "zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony" została zastąpiona nazwą "zezwolenie na pobyt czasowy", a nazwa "zezwolenie na osiedlenie się" nazwą "zezwolenie na pobyt stały".

Nowe przepisy przewidują także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych. Zniesiono obowiązek posiadania przepustek marynarskich przez członków załóg cywilnych statków morskich.

Zmieniono przepisy dotyczące małego ruchu granicznego. W celu uwzględnienia postanowień rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, wprowadzono obowiązek zamieszczania danych biometrycznych cudzoziemca w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Projekt przewiduje również liczne ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na ich cel pobytu. Między innymi - wydłużenie z 2 do 3 lat maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie, co ma zapobiec delegalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Skrócone zostaną terminy oczekiwana na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy. Termin przekazywania przez komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie wynosił 21 dni. Wymóg ten nie obejmie małoletnich cudzoziemców, którzy nie ukończyli 16. roku życia.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie składał osobiście, co jest związane z koniecznością pobrania odcisków linii papilarnych (będą zamieszczane na karcie pobytu). W związku z tym zrezygnowano również z - przewidzianej obecnie - możliwości składania wniosków za pośrednictwem konsula.

Nowością jest wprowadzenie przepisu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające zarówno do pracy, jak i do pobytu w naszym kraju. Oznacza to, że wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym. Usprawni to i skróci procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców rozpoczynających w Polsce pracę.

Projekt nie przewiduje rezygnacji z procedury wydawania zezwoleń na pracę. Dopuszczalne będzie czasowe pozostawanie bez pracy, co nie będzie wiązało się z automatycznym cofnięciem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zmienią się także przepisy określające udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Cudzoziemiec, przebywający w Polsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające go zarówno do wykonywania pracy w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z o.o., jak i do pobytu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Cudzoziemcom studiującym na polskich uczelniach zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (tj. 1 roku i 3 miesięcy). Cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, zezwolenie na pobyt czasowy będą mogli uzyskać na okres do 2 lat, a nie jak do tej pory na rok. Przewidziano także możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy - na okres 1 roku - absolwentom polskich uczelni wyższych, poszukujących w Polsce pracy.

Uproszczone zostaną procedury legalizujące pobyt cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi. Czas pobytu cudzoziemca w Polsce przeznaczony na odzyskanie sił i podjęcie dalszych osobistych decyzji będzie uznany za legalny przez okres ważności zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi. Zaświadczenie to będzie ważne 3 miesiące, a w przypadku małoletniego cudzoziemca 4 miesiące.

Projektowane przepisy wprowadzają również możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, którego pobyt w Polsce jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) lub jego wyjazd z Polski naruszałby prawa dziecka (Konwencja o prawach dziecka) w stopniu zagrażającym rozwojowi psychofizycznemu, a osoby te nie mają możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce w innej formie.

Osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE będą musiały wykazać się znajomością języka polskiego, potwierdzoną urzędowo lub świadectwem ukończenia odpowiedniej szkoły.

Ponadto o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE będą mogli ubiegać się także cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową (status uchodźcy oraz ochrona uzupełniająca).

Projekt kompleksowo reguluje procedury zgłaszania utraty lub uszkodzenia posiadanego przez cudzoziemca dokumentu. Wprowadza również obowiązek zwrotu dokumentów w sytuacji uzyskania polskiego obywatelstwa, zgonu oraz cofnięcia lub wygaśnięcia posiadanego tytułu pobytowego. Wprowadzono nowy rodzaj dokumentu -"zgoda na pobyt tolerowany".

W projekcie ustawy przewidziano nowe procedury dotyczące wydalania cudzoziemców z Polski. Obecnie wydawane decyzje w kwestii wydaleń zastąpi decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Decyzje te będzie wydawała Straż Graniczna (komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej). Odwołania od ww. decyzji będą kierowane i rozpatrywane przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Nowością są przepisy regulujące udział przedstawicieli organizacji pozarządowej zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom w działaniach związanych z przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Zmieniono przepisy dotyczące udzielania cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany. Obecnie obowiązujące przesłanki udzielania cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany rozdzielono na trzy osobne formy:

- zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,

- dwa nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy oraz

- dotychczasową zgodę na pobyt tolerowany.

Projekt ustawy o cudzoziemcach ogranicza stosowanie środka w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonych ośrodkach wobec osób małoletnich, pozbawionych opieki. Środek ten dotyczyć będzie tylko osób powyżej 15 roku życia.

Zaproponowano także wprowadzenie alternatywnych środków dla detencji w postaci obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej, wpłaty zabezpieczenia pieniężnego, przekazania dokumentu podróży do depozytu lub zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu.

Doprecyzowano procedurę udostępniania danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Dane z tego zbioru będą udostępniane uprawnionym podmiotom na wniosek złożony na formularzu, którego wzór zostanie określony w akcie wykonawczym.

Uregulowano również udostępnianie danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych w celu wprowadzenia procedur uwzględniających zasady bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych.

Uprawnienie do przeprowadzania kontroli podmiotów, które korzystają z dostępu do danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych będzie posiadał szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Szybsze rozpoczynanie działalności, w tym gospodarczej, przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP - to zasadniczy cel proponowanej nowelizacji. Rozwiązanie takie stanowi wypełnienie zobowiązania złożonego przez premiera w expose.

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, po jego dokonaniu, będzie mógł rozpocząć działalność, w tym gospodarczą. Będzie to możliwe, bo wraz z wpisem do KRS podmiot uzyska numery NIP i REGON. Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być 7 dni.

Skrócenie procedury uzyskiwania numerów REGON i NIP, które umożliwi wcześniejsze rozpoczynanie działalności, w tym gospodarczej, powinno przyspieszyć tworzenie miejsc pracy.

Proponowane regulacje mają zmodyfikować funkcjonowanie tzw. jednego okienka, które działając od końca marca 2009 r. nie przyniosło oczekiwanych efektów w postaci skrócenia czasu rozpoczynania działalności gospodarczej. Obecnie w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis do KRS przedsiębiorca składa dodatkowe formularze (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS).

Po zarejestrowaniu podmiotu, KRS przesyła te formularze pocztą do wskazanych instytucji. Jeśli okaże się, że są one niekompletne to poszczególne urzędy wzywają przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wydłuża to procedurę rejestracji, angażując przy tym przedsiębiorcę.

Zgodnie z założeniami, podmiot składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS nie musiałby już dołączać dodatkowych, wymaganych obecnie wniosków i zgłoszeń (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS). Po wpisaniu podmiotu do KRS automatycznie następowałoby - elektronicznie - przekazanie danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, i w efekcie automatyczne nadanie numerów REGON i NIP. Nadane numery NIP i REGON byłyby od razu zamieszczone i ujawnione w KRS - też bez udziału przedsiębiorcy.

Sąd rejestrowy, doręczając podmiotowi odpis postanowienia o dokonaniu wpisu do KRS, dołączałby do niego zaświadczenie z nadanymi numerami REGON i NIP. Informacje o przedsiębiorcy zawarte w KRS stanowiłyby podstawowy pakiet danych, z których korzystałyby inne instytucje - urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą wymieniałyby dane dotyczące przedsiębiorcy.

Jednocześnie obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Chodzi o dane potrzebne skarbówce, GUS i ZUS, czyli takie, których nie trzeba ujawniać w KRS i (lub) których podmiot nie ma składając wniosek o wpis do tego rejestru, np. numer rachunku bankowego.

Przedsiębiorca te dane będzie zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu w urzędzie skarbowym, który przekaże je GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności, w tym gospodarczej.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Założono wprowadzenie obowiązku inicjowania postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną przez notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych).

W praktyce oznacza to składanie przez te podmioty elektronicznych wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej. Tym samym elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w) zapewni łatwiejszy dostęp do sądu wieczystoksięgowego, czyli szybsze załatwienie w nim sprawy, a także zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, np. utrudniając sprzedaż tej samej nieruchomości. To rozwiązanie, dotyczące skrócenia postępowań sądowych, jest wypełnieniem zobowiązania premiera z expose.

Jako zasadę przyjęto, że do wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, kiedy dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą miały pierwotnie postać elektroniczną.

Zgodnie z założeniami, składający wniosek będzie musiał posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym e.p.w. Takim użytkownikiem będzie: notariusz, komornik sądowy lub naczelnik urzędu skarbowego (jako organ egzekucyjny naczelnik skarbówki nie będzie mógł udzielać swoim pracownikom upoważnień do składania wniosków w jego imieniu). Te podmioty będą podpisywały (autoryzowały) składane przez siebie wnioski w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym bezpiecznym podpisem - weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego zakłada, że wprowadzone zostaną interaktywne formularze wspierające sformułowanie i złożenie wniosków.

Zaproponowano także wiele zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które usprawnią postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przewidziano wprowadzenie do Kpc przepisu, który umożliwi pracodawcom i organom rentowym posiadającym zdolność sądową i procesową, ale nie mającym statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom nie będącym radcami prawnymi.

Zaproponowano też regulacje, które eliminują rozbieżności dotyczące zakresu kompetencji referendarzy sądowych w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Zaplanowano również zmiany przepisów Kpc dotyczące kompetencji organów wykonujących postanowienia o zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów.

Celem proponowanych zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do wymogów rozporządzenia wspólnotowego 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.

Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna, która polega na sprzedaży papierów wartościowych nie będących własnością sprzedającego. Wykorzystywana jest, gdy inwestor przewiduje, że cena danego papieru wartościowego spadanie. Mechanizm krótkiej sprzedaży, z jednej strony może przyczynić się do poprawy płynności i urealnienia wyceny instrumentów finansowych, z drugiej - rodzi ryzyko nierozliczenia transakcji w terminie.

Zgodnie z rozporządzeniem wspólnotowym, w założeniach wyznaczono organ nadzoru, który będzie wykonywał nowe obowiązki nadzorcze, w tym nad transakcjami krótkiej sprzedaży instrumentów dłużnych Skarbu Państwa. Przewidziano także ustanowienie sankcji oraz środków administracyjnych za naruszenia przepisów rozporządzenia.

Zdecydowano, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie upoważniona do wykonywania wszystkich obowiązków nadzorczych i dochodzeniowych przewidzianych w rozporządzeniu. KNF będzie mogła ustanawiać ograniczenia i zakazy dotyczące transakcji krótkiej sprzedaży lub swapów ryzyka kredytowego oraz zawieszać ograniczenia transakcji krótkiej sprzedaży długu państwowego lub transakcji swapów ryzyka kredytowego z tytułu tego długu.

KNF będzie uprawniona także do nakładania, w drodze decyzji administracyjnej, sankcji i środków administracyjnych za naruszenie przepisów rozporządzenia. Zgodnie z założeniami, nakładane kary będą mieć charakter proporcjonalny, skuteczny oraz odstraszający. Przewidziano kary pieniężne za naruszenie wymogów rozporządzenia: do 500 tys. zł; od miliona zł do wysokości dziesięciokrotności korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku dokonanej transakcji.

Zaproponowano również wprowadzenie ustawowego obowiązku badania przez firmy inwestycyjne, czy składane zlecenia krótkiej sprzedaży spełniają wymogi rozporządzenia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

dxdlcix
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxdlcix