Trwa ładowanie...
d25rz53
rząd

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d25rz53

06.11. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015".

Rada Ministrów wyraziła zgodę na zawarcie dwóch umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU (dokumenty były opatrzone klauzulą "zastrzeżone").


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

d25rz53

Zmiany proponowane w ustawie umożliwią uregulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych i jego dostosowanie do współczesnych realiów gospodarczych. Obecnie w Polsce jest ponad 5100 wspólnot gruntowych, z czego ok. 3500 nie ma uregulowanego stanu prawnego.

Zmiana przepisów umożliwi wydawanie decyzji administracyjnych, w których będą wskazani uprawnieni do korzystania ze wspólnoty gruntowej i zostanie określona wielkość przysługujących im udziałów. Obecnie, ze względu na znaczny upływ czasu od wejścia w życie obowiązującej ustawy, jest to bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Przyjęte rozwiązania były dostosowane do polityki rolnej prowadzonej w latach 60., kiedy to wspólnoty gruntowe traktowano jako element uspołecznienia rolnictwa i nie mogły one być np. dzielone między uprawnionych.

Zaproponowano, aby w przypadku gdy zebrany materiał dowodowy nie pozwoli na ustalenie uprawnionych według dotychczasowych zasad - ustalenie stanu prawnego wspólnot gruntowych następowało zgodnie ze stanem faktycznym obowiązującym przez 5 lat przed dniem wejścia znowelizowanej ustawy w życie.

d25rz53

Jednocześnie w ciągu 6 miesięcy (od daty wejścia zmienionej ustawy w życie) osoby zainteresowane będą mogły złożyć wnioski o wskazanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, o określenie uprawnionych do udziału w niej wraz z przysługującymi im udziałami, zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

W przypadku, gdy nie uda się ustalić uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, taką nieruchomość będzie mogła nabyć gmina na podstawie złożonego wniosku, a w przypadku braku takiego wniosku Skarb Państwa.

Zaproponowano również możliwość przekształcania wspólnot gruntowych stanowiących szczególnego rodzaju współwłasność lub przedmiot współużytkowania - we współwłasność dla której będzie można założyć księgę wieczystą, i następnie dokonać jej podziału.

Przewidziano zmianę przepisów regulujących ustrój spółek powołanych do zagospodarowania wspólnot gruntowych, wprowadzenie sądowej kontroli działalności organów tych spółek oraz ograniczenie administracyjnej kontroli obrotu gruntami wspólnoty.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015", przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

d25rz53

Znowelizowana uchwała przewiduje przesunięcie dwóch inwestycji z listy ujętej w załączniku nr 2 do załącznika nr 1a. Chodzi o budowę obwodnicy Marek, w tym:

- budowę drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach do węzła Drewnica (wraz z węzłem),

- budowę drogi S-8 Radzymin-Marki, która stanowi obwodnicę Marek.

Premier Donald Tusk w tzw. II expose, wygłoszonym w październiku br., zapowiedział, że w 2013 r. ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy Marek w trybie "zaprojektuj i zbuduj".

d25rz53

Obecnie droga wylotowa przez Marki w kierunku Białegostoku jest najbardziej obciążoną trasą nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce. Z tego względu decyzja o przyspieszeniu budowy obwodnicy jest jak najbardziej uzasadniona. Obok niedawno ogłoszonego przetargu na budowę mostu Grota i wylotówki z Warszawy przez Janki jest to kluczowa dla stolicy inwestycja drogowa.

Nowa droga usprawni ruch i zwiększy jego efektywność, a oddzielając ruch tranzytowy od ruchu lokalnego ułatwi komunikację przez Marki, Ząbki, Zielonkę, Kobyłkę, Wołomin i Radzymin. Obwodnica poprawi spójność sieci drogowej, powstanie bowiem jednolity ciąg komunikacyjny - północna obwodnica Warszawy od węzła A2/S8 w Konotopie do wybudowanej wcześniej obwodnicy Radzymina.

Obwodnica Marek będzie częścią korytarza I (Warszawa - przejście graniczne w Budziskach) obecnej sieci TEN-T oraz przyszłej europejskiej bazowej sieci TEN-T, czyli najważniejszym połączeniem Polski oraz innych państw UE z krajami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią.

Możliwość przenoszenia inwestycji między załącznikami jest zapisana w programie przyjętym uchwałą przez Radę Ministrów w styczniu 2011 r. Dołączono do niego 3 załączniki, w których ujęto inwestycje drogowe przewidziane do realizacji w różnych okresach (załącznik 1 - inwestycje, których realizacja może rozpocząć się do roku 2013, załącznik nr 1a - to lista inwestycji priorytetowych przeznaczonych do realizacji do 2013 r. oraz załącznik nr 2 - inwestycje przewidziane do realizacji po 2013 r.).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d25rz53

Podziel się opinią

Share
d25rz53
d25rz53