Trwa ładowanie...
d3jfgu2

ENERGOINSTAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ENERGOINSTAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3jfgu2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 537 121 349 674 128 213 83 038
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 511 16 670 5 135 3 959
Zysk (strata) brutto 20 610 18 312 4 920 4 349
Zysk (strata) netto 16 699 14 696 3 986 3 490
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 550 100 444 -5 621 23 853
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 851 -6 053 -1 158 -1 437
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 121 -14 429 -3 371 -3 427
Przepływy pieniężne netto, razem -42 522 79 962 -10 150 18 989
Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 295 315 307 664 69 285 74 186
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 142 603 162 345 33 457 39 146
Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 19 904 19 103 4 670 4 606
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 122 699 143 242 28 787 34 540
Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 152 712 145 319 35 829 35 040
Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 422 434
Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,93 0,82 0,22 0,19
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0 0,00 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 8,48 8,07 1,99 1,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0 0,00 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,60 0,30 0,14 0,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za 2014 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za 2014 rok
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfgu2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Roździeńskiego | | 188d | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 032 7357200 | | +48 032 7357257 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | energoinstal@energoinstal.pl | | www.energoinstal.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340128877 | | 271076705 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Michał Więcek Prezes Zarządu
2015-03-12 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
2015-03-12 Lucjan Noras Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Elżbieta Kowalska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2