Trwa ładowanie...
d3ng84w
d3ng84w
espi

EUROFAKTR - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

EUROFAKTR - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d3ng84w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek 4 568 9 336 1 141 2 151
Wynik z tytułu prowizji 9 95 2 22
Wynik z tytułu działalności operacyjnej (15 466) 9 753 (3 862) 2 247
Zysk / strata brutto (22 630) 250 (5 651) 58
Zysk/strata netto za rok obrotowy (23 241) 684 (5 804) 158
Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (23 241) 684 (5 804) 158
Przypisany akcjonariuszom mniejszościowym - - - -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 313 (2 291) 578 (528)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 (63) 1 (14)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 319) 2 100 (579) 484
Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów (2) (254) (0) (59)
Suma aktywów 33 265 56 674 8 400 13 795
Zobowiązania długoterminowe 2 439 - 616 -
Zobowiązania krótkoterminowe 598 3 205 151 780
Kapitał własny ogółem 30 228 53 469 7 633 13 015
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 30 228 53 469 7 633 13 015
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych - - - -
Kapitał podstawowy 49 609 49 609 12 527 12 076
Liczba akcji (w szt.) 4 960 946 4 960 946 4 960 946 4 960 946
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (4,68) 0,14 (1,17) 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (4,68) 0,14 (1,17) 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,09 10,78 1,54 2,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,09 10,78 1,54 2,62
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek 4 198 8 493 1 048 1 956
Wynik z tytułu prowizji (44) 95 (11) 22
Wynik z tytułu działalności operacyjnej (14 640) 9 082 (3 656) 2 092
Zysk brutto (21 846) 116 (5 456) 27
Zysk/Strata netto za rok obrotowy (22 361) 602 (5 584) 139
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 299 (2 287) 574 (527)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 (63) 1 (14)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 319) 2 100 (579) 484
Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów (16) (250) (4) (57)
Suma aktywów 33 753 56 389 8 523 13 726
Zobowiązania długoterminowe 2 439 - 616 -
Zobowiązania krótkoterminowe 428 3 142 108 765
Kapitał własny ogółem 30 886 53 247 7 799 12 961
Kapitał podstawowy 49 609 49 609 12 527 12 076
Liczba akcji (w szt.) 4 960 946 4 960 946 4 960 946 4 960 946
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (4,51) 0,12 (1,13) 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (4,51) 0,12 (1,13) 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,23 10,73 1,57 2,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,23 10,73 1,57 2,61
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany KomisjiNadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RAPORTSKONSOLIDOWANYZA_4Q2010.pdf Raport skonsolidowany za 4 kw.2010r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowści
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowści
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
EUROFAKTOR SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROFAKTR Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 398 44 68 012 398 44 69
(telefon) (fax)
eurofaktor@eurofaktor.pl www.eurofaktor.pl
(e-mail) (www)
954-11-07-984 273038318
(NIP) (REGON)
d3ng84w

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Artur Rawski Prezes Zarządu
2011-02-28 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ng84w

Podziel się opinią

Share
d3ng84w
d3ng84w