Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

EUROIMPLANT S.A. - Korekta raportu nr 17/2010 (17/2010)

EUROIMPLANT S.A. - Korekta raportu nr 17/2010 (17/2010)
Share
d1i7quk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | k | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 17/2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Euroimplant S.A. informuje, iż w treści raportu nr 17/2010 pojawił się błąd edytorski.Przedmiotowe zawiadomienie otrzymano w dniu 24 listopada 2010 roku.W związku z powyższym poniżej właściwa treść raportu.Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EUROIMPLANT S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Kisielińskiego, Prezesa Zarządu o zmianie stanu posiadania akcji EUROIMPLANT S.A. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana nastąpiła w wyniku wniesienia do HENKELMAN Ltd. aportem łącznie 14.700.000 (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" i "D" o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda w dniu 18 listopada 2010 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.W wyniku powyższego zdarzenia Pan
Andrzej Kisieliński posiada:1) 853022 (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dwie) akcji na okaziciela Spółki serii "D" o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które uprawniają do 853022 (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 0,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EUROIMPLANT S.A.2) 41631139 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela Spółki serii "B" o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które uprawniają do 83262278 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 28,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 37,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EUROIMPLANT S.A.Co łącznie oznacza, iż posiada 42484161 (słownie: czterdzieści dwa miliony
czterysta osiemdziesiąt cztery sto sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które uprawniają do 84115300 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto piętnaście tysięcy trzysta) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 28,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 38,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EUROIMPLANT S.A.Przed ww. transakcją Pan Andrzej Kisieliński posiadał:1) 3971900 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela Spółki serii "A" o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które uprawniają do 3971900 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 2,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 1,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EUROIMPLANT S.A.2) 41631139 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji
na okaziciela Spółki serii "B" o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które uprawniają do 83262278 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem ) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 28,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 37,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EUROIMPLANT S.A.3) 11581122 (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji na okaziciela Spółki serii "D" o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które uprawniają do 11581122 (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa ) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 7,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 5,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EUROIMPLANT S.A.Co łącznie oznacza, iż posiadał 57184161 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela Spółki o
wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które uprawniają do 98815300 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset piętnaście tysięcy trzysta) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 38,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 45,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EUROIMPLANT S.A.Jednocześnie Pan Andrzej Kisieliński poinformował, że w okresie najbliższych dwunastu miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROIMPLANT S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROIMPLANT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-090 Rybie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 13
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-10-25 Andrzej Kisieliński Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk