Trwa ładowanie...
d1d278c

GPW - Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji S...

GPW - Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty. (5/2012)

Share
d1d278c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty. Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale "Skróty i definicje". Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje. W dniu 30 stycznia 2012 r. Spółka, w uzgodnieniu ze Współmenedżerami Oferty, ustaliła, w formie Aneksu do Umowy o Plasowanie, o którym mowa w Prospekcie: (i) cenę emisyjną Obligacji Serii B w wysokości 100,91 PLN za jedną Obligację Serii B oraz (ii) ostateczną liczbę Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty na 750.000 Obligacji Serii B. Cena emisyjna Obligacji Serii B została ustalona mając na uwadze tożsamość świadczeń finansowych z Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B z uwzględnieniem faktu, iż Obligacje Serii B zostaną wyemitowane w terminie późniejszym niż Obligacje Serii
A. Podstawa prawna: Art 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy materiał został przygotowany w związku z realizacją obowiązków informacyjnych przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") i ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferta publiczna Obligacji Spółki Serii B ("Obligacje") jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski. W związku z ofertą publiczną Obligacji oraz o ich dopuszczeniem do obrotu na GPW Spółka sporządziła prospekt, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych www.gpw.pl, www.dmbh.pl oraz www.ca-ib.pl. Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach
Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Topic: Information about setting the issue price of the Series B Bonds and the final number of the Series B Bonds offered in the OfferingLegal basis: Other regulationsContent:Information about setting the issue price of the Series B Bonds and the final number of the Series B Bonds offered in the OfferingThis information has been prepared pursuant to Article 54.3 of the Act on Public Offering.Those terms which are capitalised herein are defined in the Prospectus, Chapter “Abbreviations and Definitions.”The following information is being published according to the Prospectus.On 30 January 2012, acting in co-ordination with the Joint Lead Managers, the Company set, in the form of an Annex to the Placement Agreement referred to in the Prospectus: (i) the issue price of the Series B Bonds at PLN 100.91 per Series B Bond and (ii) the final number of the Series B Bonds offered in the Offering at 750,000 Series B Bonds.The issue price of the Series B Bonds has been set with a view to the identity of the
financial benefits attached to the Series A Bonds and the Series B Bonds considering the fact that the Series B Bonds will be issued at a later date than the Series A Bonds.Legal basis: Article 54.3 of the Act on Public OfferingThis material has been prepared in connection with the performance of reporting obligations by the company Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Warsaw Stock Exchange”, “WSE” or “Company”) and is only for information. The public offering of the Company’s Series B Bonds (“Bonds”) takes place exclusively in the territory of Poland. In connection with the public offering of the Bonds and their admission to trading on the WSE, the Company has prepared a prospectus which has been approved by the Polish Financial Supervision Authority, has been published, and is available on the websites www.gpw.pl, www.dmbh.pl and www.ca-ib.pl .The Bonds have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the Bonds in the United States. | |

d1d278c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Beata Jarosz Członek Zarządu
2012-01-30 Adam Maciejewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d278c

Podziel się opinią

Share
d1d278c
d1d278c