Trwa ładowanie...
d29nrja
espi

HUTMEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

HUTMEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d29nrja
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 747 406 564 118 186 646 129 963
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 071 12 042 -767 2 774
Zysk (strata) brutto -9 812 15 417 -2 450 3 552
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -10 756 12 575 -2 686 2 897
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej -4 602 -15 836 -1 149 -3 648
Zysk (strata) netto -15 358 -3 261 -3 835 -751
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -14 305 -3 240 -3 572 -746
Całkowity dochód -13 639 6 020 -3 406 1 387
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -12 587 4 803 -3 143 1 107
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 325 62 832 6 075 14 475
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 905 -4 233 -975 -975
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 199 -69 293 -5 544 -15 964
Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej 800 189 200 44
Przepływy pieniężne netto, razem -979 -10 505 -244 -2 420
Aktywa razem 500 058 461 338 126 268 112 297
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 291 588 239 255 73 628 58 238
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 22 275 20 292 5 625 4 939
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 269 313 218 963 68 003 53 299
Kapitał własny przypisany jednostce dominującej 203 838 216 399 51 470 52 675
Kapitał zakładowy 312 027 312 027 78 789 75 952
Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,60 -0,13 0 0
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,60 -0,13 -0,15 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,96 8,45 2,01 2,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,96 8,45 2,01 2,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 381 767 296 156 95 337 68 229
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 885 -5 907 -970 -1 361
Zysk (strata) brutto 2 960 30 739 7
Zysk (strata) netto 2 270 -1 235 567 -285
Całkowity dochód 3 984 -1 577 995 -363
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 379 -8 463 2 842 -1 950
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 957 -19 483 -489 -4 489
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 525 19 795 -2 379 4 560
Przepływy pieniężne netto, razem -103 -8 151 -26 -1 878
Aktywa razem 333 882 318 719 84 307 77 581
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80 762 69 583 20 393 16 938
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 674 7 730 2 190 1 882
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 72 088 61 853 18 203 15 056
Kapitał własny 253 120 249 136 63 914 60 644
Kapitał zakładowy 312 027 312 027 78 789 75 952
Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,09 -0,05 0 0
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,09 -0,05 0,02 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,89 9,73 2,50 2,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,89 9,73 2,50 2,37
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Hutmen_Skonsolidowany raport IV kw 2010.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-234 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grabiszyńska 241
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)
d29nrja

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Kazimierz Śmigielski Prezes Zarządu
2011-02-25 Jan Sendal Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29nrja

Podziel się opinią

Share
d29nrja
d29nrja