Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

IMPEXMET - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

IMPEXMET - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d3tz9rg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 2417585 1785001 603732 411234
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 107520 73284 26850 16883
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 96055 51036 23987 11758
Zysk (strata) netto z dzialalności kontynuowanej 78429 37981 19586 8750
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 76885 25630 19200 5905
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 103129 176959 25754 40768
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22260 17396 5559 4008
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -112707 -212555 -28146 -48969
Przepływy pieniężne netto, razem 12682 -18200 3167 -4193
Liczba akcji 200000000 209370387 200000000 209370387
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,12 0,10 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,12 0,10 0,03
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 204799992 209370387 204799992 209370387
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w zł/EUR) 0,38 0,12 0,09 0,03
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Aktywa 1700431 1670305 429369 406578
Zobowiązania długoterminowe 78667 84810 19864 20644
Zobowiązania krótkoterminowe 616879 609975 155766 148477
Kapitał własny 961018 929018 242663 226137
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 876180 841129 221241 204744
Kapitał zakładowy 94661 101057 23902 24599
Liczba akcji 200000000 209370387 200000000 209370387
Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego na jedną akcję (w zł/EUR) 4,38 4,02 1,11 0,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,38 4,02 1,11 0,98
. Średnioważona liczba akcji zwykłych 204799992 209370387 204799992 209370387
Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w zł/EUR) 4,28 4,02 1,08 0,98
dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
1.01. - 31.12.2010 1.01. - 31.12.2009 1.01. - 31.12.2010 1.01. - 31.12.2009
Przychody ze sprzedaży 908212 659420 226804 151919
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52342 36347 13071 8374
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 50465 29817 12602 6869
Zysk (strata) netto 44952 29127 11226 6710
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33665 75729 8407 17447
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37920 20706 9470 4770
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -73760 -104505 -18420 -24076
Przepływy pieniężne netto, razem -2175 -8070 -543 -1859
Liczba akcji 200000000 209370387 200000000 209370387
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,14 0,06 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,14 0,06 0,03
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 204799992 209370387 204799992 209370387
Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w zł/EUR) 0,22 0,14 0,05 0,03
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Aktywa 1100822 1121752 277964 273052
Zobowiązania długoterminowe 47328 69095 11951 16819
Zobowiązania krótkoterminowe 274696 279315 69362 67990
Kapitał własny 778798 773342 196651 188244
Kapitał zakładowy 94661 101057 23902 24599
Liczba akcji 200000000 209370387 200000000 209370387
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,89 3,69 0,98 0,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję(w zł/EUR) 3,89 3,69 0,98 0,90
Średnioważona liczba akcji zwykłych 204799992 209370387 204799992 209370387
Wartość księgowa na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w zł/EUR) 3,80 3,69 0,96 0,90
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 2011-02-28 o treści:
Impexmetal S.A. informuje,że wśródrocznym skonsolidowanym raporciekwartalnym za IV kwartał 2010 roku Grupy Kapitałowej Impexmetal ( QSr) wraporcie Impexmetal S.A. za IV kwartał 2010 roku opublikowanym w dniu 28lutego 2011 roku, na str. 37 raportu okresowego w pasywach bilansuSpółki pomyłkowo zamieniona została pozycja zobowiązań z tytułu leasinguz pozycją pożyczki i kredyty bankowe.Poprawione dane to:zobowiązaniaz tytułu leasingu w okresie bieżącym winno być 14, było 197 289 iodpowiednio w okresie porównywalnym 399 i 207 956,pożyczki ikredyty bankowe w okresiebieżącym winno być 197 289, było 14 iodpowiednio w okresie porównywalnym 207 956 i 399.
Plik Opis
GKI raport 4Q 2010 skorygowany .pdf skorygowany skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Impexmetal za IV kw. 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)
d3tz9rg

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2011-02-28 Jerzy Popławski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg