Trwa ładowanie...
dxxv7r1
espi

JUTRZENKA HOLDING SA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2010

JUTRZENKA HOLDING SA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2010
Share
dxxv7r1
FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2010
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
JUTRZENKA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
JUTRZENKA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-860 Opatówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 1
(ulica) (numer)
62 590 33 14 62 590 33 29
(telefon) (fax)
dzial.prawny@jutrzenka.com.pl www.jutrzenka.com.pl
(e-mail) (www)
554-030-91-46 090205344
(NIP) (REGON)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 621 591 580 413 155 227 133 717
Koszt własny sprzedaży 388 860 356 844 97 108 82 211
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39 294 52 600 9 813 12 118
Zysk (strata) brutto 39 265 49 324 9 805 11 363
Zysk (strata) netto 30 658 32 776 7 656 7 551
Aktywa razem 791 568 799 827 199 876 194 690
Zobowiązania razem w tym zobowiązania krótkoterminowe 203 824 243 961 51 467 59 384
Kapitał własny 587 744 555 866 148 409 135 306
Kapitał zakładowy 22 930 22 930 5 790 5 582
Średnioważona liczba akcji w okresie 142 567 630 143 137 943 142 567 630 143 137 943
Liczba akcji na dzień bilansowy 141 817 388 142 684 460 141 817 388 142 684 460
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,14 3,90 1,05 0,95
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,22 0,23 0,05 0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 731 83 425 11 670 19220
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 551 -18 847 -2 135 -4 342
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -53 301 -42 381 -13 311 -9 764
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
dxxv7r1

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
raport kwartalny za 4 Q.pdf Skrócony śródroczny skonsolidowany raport finansowyGRUPY KAPITAŁOWEJ JUTRZENKA HOLDING S.A.za okres 01.01.2010?31.12.2010 r.

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Marcin Szuława Członek Zarządu

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxxv7r1

Podziel się opinią

Share
dxxv7r1
dxxv7r1