Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

KOGENERA - Raport roczny R 2014

KOGENERA - Raport roczny R 2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Wybrane dane z jednostkowego rachunku zysków lub strat oraz jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 508 431 550 626 121 364 130 759
Zysk na działalności operacyjnej (6 200) 24 046 (1 480) 5 710
Zysk przed opodatkowaniem 166 547 75 840 39 755 18 010
Zysk netto 168 490 72 868 40 219 17 304
Inne całkowite dochody 734 (1 045) 175 (248)
Całkowite dochody 169 224 71 823 40 394 17 057
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 111 167 647 10 529 39 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (75 643) (38 495) (18 056) (9 142)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 145 (128 897) 7 434 (30 610)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe 1 339 287 1 166 325 314 217 281 232
Aktywa obrotowe 288 397 250 114 67 662 60 309
Aktywa razem 1 627 684 1 416 439 381 879 341 541
Zobowiązania długoterminowe 234 281 121 321 54 965 29 254
Zobowiązania krótkoterminowe 218 996 289 935 51 380 69 911
Kapitał własny 1 174 407 1 005 183 275 534 242 376
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 • pozycje sprawozdań: z zysków lub strat, z innych całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 • pozycje sprawozdań: z zysków lub strat, z innych całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1SprawozdaniejednostkoweR2014_KGN.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 KOGENERACJA S.A.
2SprawozdanieZarząduJedn.2014_KGN.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 KOGENERACJA S.A.
3_List do akcjonariuszy- jednostkowy 2014_KGN.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. 2014
4Oświadczeniepodmiotuprawniony2014_KGN.pdf Oświadczenie - podmiot uprawniony do badania
5Oświadczeniezasady rachunkow2014KGN.pdf Oświadczenie zgodności z zasadami rachunkowości
6_Opinia i raport_sprawozdaniejednostkowe2014_KGN.pdf Opinia i raport z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2014 KOGENERACJA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-13
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2015-03-13 Marek Salmonowicz Członek Zarządu
2015-03-13 Maciej Tomaszewski Członek Zarządu
2015-03-13 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Krzysztof Wrzesiński Dyrektor Finansów/Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y