Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z
espi

KREDYTB - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

KREDYTB - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
Share
d2jdt5z
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Wynik z tytułu odsetek 1 127 766 1 061 219 281 632 244 487
Wynik z tytułu prowizji i opłat 329 873 304 107 82 378 70 061
Wynik na działalności operacyjnej 231 483 44 833 57 807 10 329
Zysk (strata) brutto 234 707 46 657 58 612 10 749
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Banku 185 936 34 559 46 433 7 962
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,68 0,13 0,17 0,03
Przepływy pieniężne netto razem 1 210 302 229 888 302 243 52 962
Aktywa razem 43 374 246 39 076 598 10 952 263 9 511 854
Zobowiązania wobec banków 12 150 706 11 081 690 3 068 128 2 697 456
Zobowiązania wobec klientów 25 660 758 22 469 154 6 479 499 5 469 343
Kapitał własny razem 2 828 224 2 588 583 714 144 630 102
Kapitał zakładowy 1 358 294 1 358 294 342 978 330 630
Liczba akcji 271 658 880 271 658 880
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,41 9,53 2,63 2,32
Współczynnik wypłacalności 12,51 11,82
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie 2010.pdf
Sprawozdanie Zarządu 2010 skonsolidowane.pdf
Ład Korporacyjny 2010.pdf
List Prezesa Zarządu 2010 skonsolidowany.pdf
Opinia Biegłego Rewidenta skonsolidowane 2010.pdf
Raport Biegłego Rewidenta skonsolidowane 2010.PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
KREDYT BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYTB Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 2/8
(ulica) (numer)
022 634 54 00 022 634 53 35
(telefon) (fax)
ir@kredytbank.pl www.kredytbank.pl
(e-mail) (www)
5270204057 006228968
(NIP) (REGON)
Ernst&Young Audit sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d2jdt5z

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Maciej Bardan Prezes Zarządu
2011-02-25 Piotr Sztrauch Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Umberto Arts Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Krzysztof Kokot Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Zbigniew Kudaś Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Gert Rammeloo Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Grzegorz Kędzior Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Zewnętrznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z