Trwa ładowanie...
d42e408
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d42e408
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 607 34 438 11 306 8 251
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 250 4 834 1 722 1 158
Zysk (strata) brutto 5 155 3 313 1 224 794
Zysk (strata) netto 4 158 2 660 987 637
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 258 2 754 1 011 660
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 069 20 533 7 141 4 920
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -37 863 -25 704 -8 992 -6 159
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 043 5 293 1 910 1 268
Przepływy pieniężne netto, razem 248 121 59 29
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012
Aktywa Razem 152 387 120 507 36 745 29 477
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 535 76 036 23 518 18 599
Zobowiązania długoterminowe 62 053 43 967 14 963 10 755
Zobowiązania krótkoterminowe 35 483 32 069 8 556 7 844
Kapitał własny 54 852 44 471 13 226 10 878
Kapitał zakładowy 1 637 1 488 395 364
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 15 751 545 14 882 800 15 751 545 14 882 800
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 16 365 800 14 882 800 16 365 800 14 882 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,27 0,19 0,06 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,18 0,06 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,48 2,99 0,84 0,73
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRUPA KREC list Zarzadu do Akcjonariuszy.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
GRUPA KREC sprawozdanie finansowe 2013.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A. za 2013 r
GRUPA KREC sprawozdanie z dzialalnosci 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A. w 2013 r.
GRUPA KREC opinia bieglego rewidenta 2013.pdf GRUPA KREC Opinia biegłego rewidenta 2013
GRUPA KREC raport bieglego rewidenta 2013.pdf GRUPA KREC Raport biegłego rewidenta 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB M2 Audyt sp. z o.o. Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2014-03-21 Paweł Kołakowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Aneta Krynicka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408