Trwa ładowanie...
d3q2knz
d3q2knz
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Rozpoczęcie prac nad odwiertem M-16 na Ukrainie (35/2012)

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Rozpoczęcie prac nad odwiertem M-16 na Ukrainie (35/2012)
Share
d3q2knz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie prac nad odwiertem M-16 na Ukrainie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja o rozpoczęciu prac nad odwiertem Makiejewskoje-16 (?M-16") na Ukrainie, wykonywanym w ramach przyspieszonego programu wierceń na 2012 r. Rozpoczęcie ww. prac oznacza, że po raz pierwszy na ukraińskich koncesjach Spółki jednocześnie będą pracowały dwa urządzenia wiertnicze. Odwiert M-16, wykonywany przez KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), spółkę zależną KOV (70 proc. udziału), będzie najgłębszym zrealizowanym do tej pory odwiertem KUB-Gasu. Planowana całkowita głębokość ("TD") odwiertu M-16 wynosi 3.850 metrów i oczekuje się, że wiercenie (do TD) zajmie ok. 90 dni. Odwiert ma na celu dotarcie do obiektu
obejmującego liczne jednostki zbiornikowe w osadach z okresu karbonu. Górny odcinek stanowić będzie odwiert rozpoznawczo-ocenny, a jego celem będzie struktura zidentyfikowana w badaniach sejsmicznych 3D, czyli nagromadzenie jednostek zbiornikowych w osadach baszkiru i górnego serpuchowu, które, w innej części pola Makiejewskoje, zostały przetestowane i wykazały obecność gazu. Niższy odcinek odwiertu będzie odwiertem poszukiwawczym i przetnie uskok w celu zbadania głębszej struktury w przesuniętym bloku ograniczonym uskokami, aby ocenić węglowodorowy potencjał głębiej zalegających formacji w osadach z dolnego serpuchowu oraz potencjalnie z wizenu. Zasoby warunkowe gazu (przypadające na 70 proc. udział KOV) dla stref z baszkiru i górnego serpuchowu znajdujących się w obrębie lokalizacji odwiertu M-16, według oszacowań niezależnej firmy inżynieryjnej i zsumowane arytmetycznie przez Spółkę, mieszczą się w przedziale od 9 mld stóp sześciennych ("Bcf") w kategorii Low Estimate (1C) do 92 Bcf w kategorii High
Estimate (3C), zaś w kategorii Best Estimate (2C) zasoby warunkowe wynoszą w zaokrągleniu 38 Bcf. Dodatkowo, zasoby perspektywiczne gazu (przypadające na 70 proc. udział KOV) dla strefy z dolnego serpuchowu dla obiektu poszukiwawczego M-16, według oszacowań niezależnej firmy inżynieryjnej i zsumowane arytmetycznie przez Spółkę, mieszczą się w przedziale od 11 Bcf w kategorii Low Estimate (1C) do 94 Bcf w kategorii High Estimate (3C), a w kategorii Best Estimate (2C) wynoszą w zaokrągleniu 41 Bcf. Zdaniem Spółki M-16 jest obiecującym odwiertem, który będzie badał nową strukturę i nowe horyzonty. Jego celem staną się nie tylko formacje, z których trwa produkcja na polu Makiejewskoje, ale także formacje głębsze, do tej pory nie eksploatowane w ramach posiadanych przez KOV koncesji które potencjalnie mogą stworzyć nowe szanse na wzrost rezerw i produkcji. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na
terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com Definicje pojęć "Zasoby Warunkowe" to ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane ze znanych akumulacji przy zastosowaniu istniejącej technologii lub postępu technicznego, ale wobec których dany projekt czy projekty nie osiągnął jeszcze stopnia zaawansowania pozwalającego na komercyjne zagospodarowanie ze względu na jedno lub więcej uwarunkowań. Uwarunkowania te mogą mieć charakter ekonomiczny, prawny, środowiskowy, polityczny, jak też wypływać z regulacji lub braku rynku. Zasoby Warunkowe dzielą się na kategorie: Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) i High Estimate (3C), w relacji do stopnia
pewności związanego z szacunkami, a w zależności ekonomicznej opłacalności mogą być dzielone na podkategorie. "Zasoby Perspektywiczne" to takie ilości ropy naftowej lub gazu, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizację przyszłych planów rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zarówno szansa na odkrycie, jak i szansa na zagospodarowanie. Dzielą się na kategorie, w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, odzwierciedlającego założenia dotyczące możliwości ich odkrycia i rozwoju, a także mogą być dzielone na podkategorie w zależności od stopnia zaawansowania projektu. ?Low Estimate (1C)" uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek. ?Best
Estimate (2C)" uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek. ?High Estimate (3C)" uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 35/2012Date: 2012-08-08Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Ukraine – Makeevskoye-16 Well Commences Drilling Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies and in regard to the current report No. 31/2012 of June 27, 2012, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“Kulczyk Oil”, “KOV” or the “Company”) hereby informs that it has published the news release, filed with the SEDAR system in Canada, that the Makeevskoye-16 (“M-16”) well in Ukraine has commenced drilling. The spud of the M-16 well, which is being drilled as part of the accelerated 2012 drilling program, marks the first time that the Company has had two drilling rigs operating simultaneously on its Ukraine properties. The M-16 well, is operated by KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”), a subsidiary in which KOV has a 70% effective ownership interest,
and will be the deepest well drilled to date by KUB-Gas. The M-16 well has a projected total depth (“TD”) of 3,850 metres and is expected to take approximately 90 days to reach TD. The well will target a prospect with multiple potential reservoir units in sediments of Carboniferous age. The upper portion will be an appraisal well targeting a structure defined by 3D seismic with stacked reservoir units in the Bashkirian and Upper Serpukhovian that tested natural gas elsewhere within the Makeevskoye field. The deeper portion will be an exploration well crossing a fault to test a deep structure on a downthrown fault block to evaluate the hydrocarbon potential of deeper formations in the Lower Serpukhovian and potentially in the Visean. A discovery in these deeper sediments would open up new opportunities for reserve and production growth. Contingent Resources of natural gas (net to the 70% interest of KOV) for the Bashkirian and Upper Serpukhovian zones underlying the M-16 location, as evaluated by the
Company’s third party engineering consultants and as arithmetically totalled by the Company, range between a Low Estimate (1C) of 9 billion cubic feet (“Bcf”) and a High Estimate (3C) of 92 Bcf with a Best Estimate (2C) of 38 Bcf when rounded to the nearest Bcf. In addition, Prospective Resources of natural gas (net to the 70% interest of KOV) for the Lower Serpukhovian zone in the M-16 prospect, as evaluated by the Company’s third party engineering consultants and as arithmetically totalled by the Company, range between a Low Estimate (1C) of 11 Bcf and a High Estimate (3C) of 94 Bcf with a Best Estimate (2C) of 41 Bcf when rounded to the nearest Bcf. In the opinion of the Company the M-16 well is an exciting well which will test a new structure and new target horizons. It will not only be targeting formations that are currently producing within the Makeevskoye field but will also target deeper formations, which have not been produced from the Company's license areas, potentially opening up new
opportunities for reserve and production growth. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed publicly by KOV in Canada and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com Defined Terms"Contingent Resources" are those quantities of petroleum that are estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from known accumulations using established technology or technology under development, but which are not yet considered mature enough for commercial development because of one or more contingencies. Contingencies may include factors such as economic, legal, environmental, political, and regulatory matters, or a lack of markets. Contingent Resources are further categorized into Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) and
High Estimate (3C) according to the level of certainty associated with the estimates and may be sub-classified based on economic viability. "Prospective Resources" are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from undiscovered accumulations by application of future development projects. Prospective Resources have both an associated chance of discovery and a chance of development. Prospective Resources are further subdivided in accordance with the level of certainty associated with recoverable estimates assuming their discovery and development and may be sub-classified based on project maturity. “Low Estimate (1C)” is considered to be a conservative estimate of the quantity that will actually be recovered. It is likely that the actual remaining quantities recovered will exceed the low estimate. If probabilistic methods are used, there should be at least a 90 percent probability (P90) that the quantities recovered will equal or exceed the low estimate. “Best
Estimate (2C)” is considered to be the best estimate of the quantity that will actually be recovered. It is likely that the actual remaining quantities recovered will be greater or less than the best estimate. If probabilistic methods are used, there should be a 50 percent probability (P50) that the quantities recovered will equal or exceed the best estimate. “High Estimate (3C)” is considered to be an optimistic estimate of the quantity that will actually be recovered. It is unlikely that the actual remaining quantities recovered will exceed the high estimate. If probabilistic methods are used, there should be at least a 10 percent probability (P10) that the quantities recovered will equal or exceed the high estimate. | |

d3q2knz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska spółka zagraniczna 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2knz

Podziel się opinią

Share
d3q2knz
d3q2knz