Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

LIBET S.A. - Zmiana umów znaczących (zmiana warunków umowy kredytów ? kredyt długoterminowy). (13...

LIBET S.A. - Zmiana umów znaczących (zmiana warunków umowy kredytów ? kredyt długoterminowy). (13/2013)
Share
d1i7quk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umów znaczących (zmiana warunków umowy kredytów ? kredyt długoterminowy). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 3 czerwca 2013 roku (data podpisu Emitenta), Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") aneks numer 5 ("Aneks") do umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku ("Umowa"), opisanej szczegółowo w prospekcie emisyjnym Emitenta (Prospekt), w szczególności w punkcie 12 Prospektu. Mocą zawartego Aneksu, strony postanowiły min. wydłużyć okres spłaty udzielonego Emitentowi Umową kredytu długoterminowego. Kwota 45 mln PLN (Transza A w/w kredytu długoterminowego) będzie spłacana w ratach kwartalnych, przy czym dzień
ostatecznej spłaty tej transzy kredytu który wg pierwotnej treści Umowy przypadał dnia 23 marca 2015 roku, zmieniono na 31 marca 2018 roku. Kwota 40 mln PLN (Transza B w/w kredytu długoterminowego) będzie spłacona jednorazowo w dacie ostatecznej spłat, przy czym dzień ostatecznej spłaty tej transzy kredytu który wg pierwotnej treści Umowy przypadał dnia 23 marca 2016, zmieniono na dzień 31 marca 2019 roku. Emitent zobowiązał się także, że do długu objętego kredytem przystąpi LIBET LIBIĄŻ sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (tj. jednostka w 100% zależna Emitenta) jako dłużnik solidarny. Jednostka ta przystąpiła do długu w dacie opublikowania niniejszego raportu. Ponad powyższe, Emitent zawarł z Bankiem nowe umowy zabezpieczeń i złożył w zakresie zabezpieczeń dalsze konieczne oświadczenia, przy czym z jednym zastrzeżeniem zakres form zabezpieczeń ustalonych w Umowie nie uległ zmianie. Za zgodą stron i organów korporacyjnych Emitenta, Emitent ustanowił nowe zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki umownej łącznej na
wszystkich nieruchomościach których jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym. Zabezpieczeń w taki samym zakresie jak Emitent, udzieliły Bankowi także LIBET 2000 sp. o.o. (pierwotny współdłużnik solidarny, spółka w 100% zależna Emitenta) oraz LIBET LIBIĄŻ sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (nowy współdłużnik solidarny, jednostka w 100% zależna Emitenta). Mocą Aneksu Strony postanowiły przyjąć nową treść Umowy. We wszystkich istotnych aspektach co do tej nowej treści Umowy w pełnym zakresie aktualność zachowują informacje przekazane przez Emitenta w punkcie 12 Prospektu, o ile w treści niniejszego raportu nie wskazano inaczej. Co do dalszych istotnych warunków Umowy i Aneksu, nie odbiegają one od warunków i standardów rynkowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
d1i7quk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2013-06-04 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk