Trwa ładowanie...
d1n9fvb
espi

PEKABEX - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii A i akcji serii B ? uzupełnienie raportu bieżąc ...

PEKABEX - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii A i akcji serii B ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. (24/2015)

Share
d1n9fvb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEKABEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie kosztów emisji akcji serii A i akcji serii B ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (?Spółka?) przekazuje uzupełnienie do treści Raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12) i 13) wskazanego raportu, dotyczących kosztów zawiązanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii A i akcji serii B Spółki ("Oferta"). 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosły 2.004 tys. zł, w tym: (i) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 948 tys. zł; (ii) koszty wynagrodzenia subemitentów ? nie dotyczy; (iii) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa: 781 tys. zł; (iv) koszty promocji Oferty: 147 tys. zł; (v) inne: 128 tys. zł; Koszty w kwocie 1.755 tys. zł pomniejszyły kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną, natomiast kwota 249 tys. zł obciążyła wynik spółki i została ujęta w sprawozdaniu finansowym w kosztach działalności operacyjnej. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii A i serii B wyniósł 0,27 zł. Wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1n9fvb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEKABEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-462 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szarych Szeregów | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 821 04 00 | | 61 822 11 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@pekabex.pl | | www.pekabex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-00-844 | | 630007106 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-14 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2015-09-14 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1n9fvb

Podziel się opinią

Share
d1n9fvb
d1n9fvb