Trwa ładowanie...
d1b1sde

PKOBP (PKO BP SA) - Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok. ...

PKOBP (PKO BP SA) - Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok. (25/2015)

Share
d1b1sde

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 25/2015 ? Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (?Bank?) informuje, że w dniu 6 maja 2015 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (w wysokości 3 079 471 tys. złotych) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego z połączenia Banku z Nordea Bank Polska S.A. (w wysokości 132 793 tys. złotych), w łącznej wysokości 3 212 264 tys. złotych wskazując na jego następujące przeznaczanie: 1) na kapitał zapasowy w kwocie 1 900 000 tys. złotych, 2) na kapitał
rezerwowy w kwocie 62 264 tys. złotych, 3) pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. złotych pozostawiając niepodzieloną. Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2014 r. jest spójna z deklarowaną przez Bank decyzją o zastosowaniu się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zatrzymania przez Bank całego zysku wypracowanego w 2014 roku do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku, o którym Bank informował raportem bieżącym nr 15/2015. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 25/2015 ? Profit earned by PKO Bank Polski S.A. in the year 2014 - recommendation on distribution Legal basis: Article 56 par. 1 pt. 1 of the Act on Public Offerings and the Conditions for Admitting Financial Instruments to the Organised System of Trading and on Public Companies of 29 July 2005 read together with Article 154 par.1 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 Content of the Report: The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the ?Bank?) announces that on 6 May 2015 it adopted a resolution and decided to submit a recommendation to the Annual General Meeting of the Bank on distribution of the profit earned by the Bank in the period from 1 January 2014 till 31 December 2014 in the amount of PLN 3 079 471k and the unappropriated profit of previous years resulted from the merger of the Bank and Nordea Bank Polska S.A. (in the amount of PLN 132 793k) of the total amount of PLN 3 212 264k pointing its appropriation for: 1)
reserve capital in an amount of PLN 1 900 000k 2) other reserves in an amount of PLN 62 264k 3) the remaining part of the profit in an amount of PLN 1 250 000k to be unappropriated. The decision on the recommended distribution of the profit for 2014 is comprehensive with the Bank?s decision on going by the recommendation of the Polish Financial Supervision Authority (?PFSA?) to withhold the entire net profit earned by the Bank in the year 2014 - until the supervision authority determines the additional capital requirement for the Bank. About the recommendation of the PFSA the Bank informed in the current report No. 15/2015. | | |
| | | | |

d1b1sde

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b1sde

Podziel się opinią

Share
d1b1sde
d1b1sde