Trwa ładowanie...

Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia urlopowego

Czas letni to czas odpoczynku od pracy i wyjazdów wakacyjnych

Share
Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia urlopowego
Źródło: Thinkstock
d27iwtn

Czas letni to czas odpoczynku od pracy i wyjazdów wakacyjnych. Część pracowników może liczyć na otrzymanie dodatkowych środków na ten cel w postaci świadczenia urlopowego. Jego wysokość w tym roku może sięgać nawet 1458, 57zł.

W Polsce prawo do urlopu posiadają pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Niestety nie mają takich przywilejów osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wymiar wolnych o pracy dni w naszym kraju wynosi od 20 lub 26 dni. Niektórzy z nich oprócz wypoczynku mogą otrzymać od pracodawcy dodatkową pomoc finansową związaną z wykorzystanym urlopem. Perspektywa bardzo kusząca, gdyż pozwala zwiększyć możliwości podczas wakacji.

Pracodawcy, którzy zatrudniają w przeliczeniu na pełne etaty mniej niż 20 osób nie muszą tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z którego wspomagany jest potem personel firmy. Zamiast tego wypłacają oni pracownikom dodatek w postaci świadczenia urlopowego.

d27iwtn

Na taki bonus mogą raz do roku liczyć pracownicy wykorzystujący urlop w wymiarze, co najmniej 14 dni kalendarzowych. Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków. Pracodawca musi pamiętać, aby pieniądze znalazły się na koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wypoczynku. Na straży przestrzegania tego prawa stoi Państwowa Inspekcja Pracy, która może ukarać za spóźnienie lub niewypłacenie świadczeń.

Świadczeń urlopowych nie należy mylić z tzw. wczasami pod gruszą, choć błędnie w praktyce często te pojęcia stosuje się zamiennie. Wczasy pod gruszą dotyczą jednak dofinansowania ze środków zgromadzonych w ZFŚS. Ich przyznanie konkretnej osobie odbywa się na jej wniosek i zależy od aktualnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej. Nauczyciele mają obligatoryjne prawo do otrzymania raz w roku świadczenia urlopowego, którego wypłacanie reguluje Karta Nauczyciela. Szkoły mają na to czas do końca sierpnia, ale większość robi to jeszcze przed wakacjami. Otrzymanie świadczenia urlopowego nie blokuje jednak możliwości zwrócenia się o inne formy pomocy finansowej. Z ZFŚS można uzyskać dodatkowe środki np. wspomniane dofinansowanie wypoczynku. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek i czekać na decyzję władz placówki podejmowaną w oparciu o wewnętrzny regulamin dotyczący świadczeń socjalnych.

Obie formy pomocy różnią się także otrzymywanymi kwotami. W ramach „wczasów pod gruszą”, otrzymywanie pieniądze są tym wyższe, im gorsza sytuacja materialna pracownika. Natomiast świadczenia urlopowe zależą od kryteriów takich, jak: warunki pracy, wiek czy wymiar czasu zatrudnienia. Nie ma natomiast znaczenia staż pracy w danej firmie ani status materialny.

d27iwtn

Nawet 1,5 tys. świadczenia dla niektórych

W 2013 pracownicy zatrudnieni na pełen etat w tzw. normalnych warunkach otrzymają z tytułu świadczenia urlopowego 1,093,93 zł, a wykonujący pracę o szczególnym charakterze lub w trudnych warunkach 1,458,57 zł. Dla osób pracujących w mniejszym wymiarze czasowym kwoty te ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu.

W przypadku zatrudnionych w normalnych warunkach wynoszą:

- na 3/4 etatu - 820,45 zł,

d27iwtn

- na 1/2 etatu - 546,97 zł,

- na 1/4 etatu - 273,48 zł.

Ci wykonujących pracę o szczególnym charakterze czy też w trudnych warunkach otrzymają:

- na 3/4 etatu - 1.093,93 zł,

d27iwtn

- na 1/2 etatu - 729,29 zł,

- na 1/4 etatu - 364,64 zł.

Świadczenia urlopowe należą się też zatrudnionym w firmie pracownikom młodocianym. Wysokość jest zależna od odpisu zaliczonego od roku nauki. W pierwszym wyniki 145,86 zł, w drugim 175,03 zł, a w trzecim rośnie do 204,20 zł.

Firma musi także pamiętać, że świadczenia urlopowe są zwolnione od konieczności odprowadzania składek do ZUS tylko do wysokości odpisu na fundusz socjalny – ok. 1100 zł. W razie wypłacania wyższego kwoty konieczne jest, aby firma odprowadziła podatki i uregulowała składki.

d27iwtn

Istnieje także możliwość, by pracodawca zwolnił się z obowiązku wypłacania zatrudnionym świadczeń urlopowych. Musi on poinformować o tym fakcie personel do końca stycznia każdego roku w formie zwyczajowo przyjętej w firmie np. poprzez dostarczenie każdemu zatrudnionemu odpowiedniego pisma w tej sprawie. Z takiego rozwiązania nie mogą skorzystać szkoły, gdyż prawo nauczycieli do świadczeń urlopowych zapewnia wspomniana wcześniej Karta Nauczyciela.

Wydaje się jednak, że świadczenia urlopowe mogą być bardzo przydatnym instrumentem budowania więzi między firmą, a pracownikami. Dlatego jeśli firma posiada wystarczające środki, warto nagrodzić personel za ciężką pracę. Każdy doceni przecież otrzymane dodatkowe pieniądze.

Pracodawca z kolei może te wydatki odliczyć od podatku, gdyż zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów. Korzysta więc cała firma. Czasem warto więc zainwestować w pracowników, wspomóc ich dodatkowym groszem, by w ten sposób na cały kolejny rok pracy dysponować wypoczętym i zmotywowanym zespołem.

KK,MA,WP.PL

d27iwtn

Podziel się opinią

Share
d27iwtn
d27iwtn