Trwa ładowanie...
dhwlsfm
espi

STALPRODUKT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

STALPRODUKT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
dhwlsfm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 732 277 1 657 848 432 507 381 228
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 179 095 347 959 44 716 80 014
Zysk (strata) brutto 183 694 352 749 45 864 81 116
Zysk (strata) netto w tym : 147 961 284 814 36 942 65 494
zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki domin. 148 663 286 759 37 117 65 941
zysk netto przypad.udziałowcom mniejszościowym -702 -1 945 -175 -447
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 129 808 289 903 32 409 66 664
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -107 614 -182 773 -26 868 -42 029
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -68 294 -64 759 -17051 -14 892
Przepływy pieniężne netto, razem -46 100 42 371 -11 510 9 743
Aktywa razem 1 734 153 1 564 675 436 770 380 866
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 300 009 220 169 75 561 53 593
Zobowiązania długoterminowe 2 428 7 661 612 1 865
Zobowiązania krótkoterminowe 287 022 204 031 72 290 49 664
Kapitał własny w tym : 1 434 144 1 344 506 361 209 327 274
przypisany akcjonariuszom jedn. dominujacej 1 410 699 1 318 992 355 304 321 063
kapitały mniejszości 23 445 25 514 5 905 6 211
Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 388 3 274
Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,00 42,35 5,49 9,74
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 213,26 199,93 53,71 48,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 8,00 1,84
1. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2010 r. i wynoszącego 3,9704 oraz 4,1082 na dzień 31.12.2009 r.- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0052 zł dla roku 2010 oraz 4,3487 dla roku 2009.2. W pozycji XX zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej za rok 2009 .
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skrócone skonsolid_ sprawozdanie finansowe (QSr42010).pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r.
Informacja dodatkowaza (QSr42010).pdf Informacja dodatkowa
Kwartalna informacja finansowa (QSr42010).pdf Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2010 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i§ 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
STALPRODUKT SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPRODUKT Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-700 Bochnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wygoda 69
(ulica) (numer)
014 615 10 00 014 615 11 18
(telefon) (fax)
biuro@stalprodukt.pl stalprodukt.com.pl
(e-mail) (www)
868-000-07-75 850008147
(NIP) (REGON)
dhwlsfm

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2011-02-25 Antoni Noszkowski Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
2011-02-25 Józef Ryszka Członek Zarządu - Dyrektor Marketingu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm