Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

ŚWIECIE - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

ŚWIECIE - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
Share
d34i5qe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Przychody ze sprzedaży 2 263 674 1 360 843 565 297 313 515
Zysk z działalności operacyjnej 330 724 99 616 82 590 22 950
Zysk brutto 263 690 74 613 65 850 17 190
Zysk netto 249 317 71 407 62 261 16 451
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 347 826 202 867 86 861 46 737
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (111 877) (553 394) (27 939) (127 493)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (243 885) 410 018 (60 904) 94 461
Przepływy pieniężna netto, razem (7 936) 59 491 (1 982) 13 706
Aktywa, razem 2 319 698 2 279 714 585 738 554 918
Zobowiązania długoterminowe 477 471 745 352 120 564 181 430
Zobowiązania krótkoterminowe 408 456 349 909 103 138 85 173
Kapitał własny 1 433 771 1 184 453 362 036 288 314
Kapitał podstawowy 333 734 333 734 84 270 81 236
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 433 771 1 184 453 362 036 288 314
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000
Zysk na jedną akcję zwykłą 4,99 1,43 1,25 0,33
Wartość księgowa na jedną akcję 28,68 23,69 7,25 5,77
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Wybrane dane finansowe za 2010 r - Grupa Mondi.pdf Wybrane dane finansowe
Opinia i raport z badania Grupy Mondi Świecie za 2010 r .pdf Opinia i raport audytora
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. - Grupa Mondi.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r.
Sprawozdanie z działalności Grupy za 2010_Mondi.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy
Pismo Prezesa_Grupa Mondi Świecie 2010.pdf Pismo Prezesa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
MONDI ŚWIECIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚWIECIE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
86-100 Świecie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bydgoska 1
(ulica) (numer)
(0-52) 332 10 00 (0-52) 332 19 10
(telefon) (fax)
info.swiecie@mondigroup.com www.mondigroup.pl
(e-mail) (www)
559-00-00-505 002527817
(NIP) (REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d34i5qe

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-21 Maciej Kunda Prezes Zarządu
2011-02-21 Jan Żukowski Członek Zarządu
2011-02-21 Florian Stockert Członek Zarządu
2011-02-21 Tomasz Katewicz Członek Zarządu
2011-02-21 Bogusław Bielecki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe