Trwa ładowanie...
dhv0dsw
espi

UNIMA 2000 S.A - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

UNIMA 2000 S.A - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
dhv0dsw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 869 25 164 4 962 5 797
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -60 1 774 -15 409
III. Zysk (strata) brutto 479 1 618 120 373
IV. Zysk (strata) netto 193 1 171 48 270
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 267 3 268 316 753
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -287 -894 -72 -206
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 755 -1 375 -438 -317
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -775 999 -194 230
IX. Aktywa, razem 26 549 28 882 6 704 7 030
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 567 10 509 2 163 2 558
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 683 2 415 425 588
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 884 8 094 1 738 1 970
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 17 982 18 373 4 541 4 472
XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 686 691 654
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 686 000 2 735 000 2 686 000
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 698 477 2 686 000 2 698 477 2 686 000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Raport31122010.pdf
Sprawozdanie Zarzadu IVkwartal 2010.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
(pełna nazwa emitenta)
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-866 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Skarżyńskiego 14
(ulica) (numer)
(12) 298 05 11 (12) 298 05 12
(telefon) (fax)
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
(e-mail) (www)
677-20-87-174 351570688
(NIP) (REGON)
dhv0dsw

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2011-02-25 Krzysztof Sikora Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Konrad Kosierkiewicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw