Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw

Wymeldować dłużnika

Rozmowa z Tomaszem Waszczyńskim, adwokatem w Kancelarii Prawnej Grabiński i Wspólnicy.
Share
d166jzw

Czy bank może wymeldować właściciela mieszkania, które zostało zgodnie z prawem zajęte za długi, z tytułu niespłaconego kredytu hipotecznego? Nieruchomość była formą zabezpieczenia tego kredytu.

Bank nie ma możliwości samodzielnego zajęcia mieszkania. Zajęcie nieruchomości dokonane może być bowiem wyłącznie przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego toczącego się na wniosek banku. Na skutek samego zajęcia nieruchomości bank nie uzyskuje żadnych uprawnień związanych z dysponowaniem lokalem.

Dopiero skuteczne przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, skutkiem której bank nabędzie jej własność czy to w ten sposób, że wygra licytację, czy też dlatego, że przejmie własność nieruchomości po drugiej bezskutecznej licytacji, umożliwi bankowi dysponowanie mieszkaniem. Jednakże nawet w takiej sytuacji bank nie uzyska uprawnienia do wymeldowania osób, jeśli nadal mieszkają one w danym lokalu i nie zamierzają go opuszczać, gdyż możliwość wymeldowania dotyczy jedynie osób, które opuściły miejsce dotychczasowego pobytu i nie zamierzają do niego powracać.

d166jzw

Czy właściciel może zatem przebywać w takiej nieruchomości zajętej przez bank za długi?

Właściciel nieruchomości może w niej przebywać do czasu, gdy nie zostanie z niej usunięty. Zajęcie nieruchomości nie uprawnia banku do usuwania właściciela. Bank nie będzie mógł zrobić tego także wówczas, gdy już nabędzie własność mieszkania. W sytuacji, gdy dotychczasowy mieszkaniec nie będzie chciał lokalu opuścić dobrowolnie, to niezbędne będzie wytoczenie powództwa eksmisyjnego, a następnie przeprowadzenie egzekucji w postaci opróżnienia lokalu. Dotychczasowy mieszkaniec nie będzie mógł przebywać w nabytym przez bank lokalu dopiero po skutecznym usunięciu go przez komornika.

Czy obowiązkiem banku jest załatwienie dłużnikowi mieszkania zastępczego, czy jest to sprawa indywidualna dłużnika albo gminy?

Jeśli bank będzie chciał usunąć dłużnika, który nie będzie chciał dobrowolnie opuścić mieszkania, to będzie mógł to zrobić pod warunkiem, że będzie dysponował orzeczeniem o eksmisji. Od treści tego orzeczenia zależeć będzie, czy bank zobowiązany będzie do zapewnienia dłużnikowi jedynie tzw. lokalu tymczasowego czy też przyznane zostanie dłużnikowi mieszkanie socjalne. Uprawnienie do otrzymania takiego lokalu przysługuje: kobietom w ciąży, małoletnim, niepełnosprawnym, ubezwłasnowolnionym oraz sprawującym nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorym, emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osobom posiadającym status bezrobotnego, osobom spełniającym przesłanki określone przez właściwą radę gminy w drodze uchwały. W tym ostatnim przypadku obowiązek dostarczenia tego lokalu spoczywa na gminie, jednakże bank może zapewnić lokal we własnym zakresie, gdyby mieszkanie zajmowane przez dłużnika było wystarczająco cenne. 

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw